Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia afrykańskie

Studia afrykańskie

Afryka ma swój styl, swój klimat, swoją indywidualność, która wciąga, przykuwa, fascynuje. I nawet po latach nie można się od tego uwolnić. Ryszard Kapuściński „”Gdyby cała Afryka…„”

Studia afrykańskie to program o wyjątkowym na skalę ogólnopolską charakterze, zajmujący się zagadnieniami dot. Afryki głównie w zakresie nauk społecznych lecz także oferujący zajęcia z takich dziedzin jak: historia, sztuka, geografia a również filozofia czy religie i wierzenia.

Rozwinięcie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu studiów w obszarze Afryki da natomiast możliwość wyspecjalizowania się w tym rejonie, zarówno w kontekście wiedzy dotyczącej szeroko pojętych kwestii społecznych, jak i kwestii polityki czy ekonomii, mających wpływ na kształtowanie relacji na skalę międzynarodową. 

Studia afrykańskie przyczynią się do poniesienia nie tylko poziomu jakości kształcenia, ale także poziomu umiędzynarodowienia, zarówno jednostki jak i uczelni. Są z pewnością programem unikatowym w skali kraju i stanowią przykład ciągłego rozwoju pogłębionych studiów prowadzonych w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Kształcenie studenta ma więc na celu rozszerzanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów, rozwijanie umiejętności indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów, dbanie o jak najwyższą jakość dydaktyki, wspieranie dalszego kształcenia na poziomie uniwersyteckim, a także stymulowanie samodzielnego dążenia studenta do rozszerzania swojej wiedzy oraz wdrażania nabytych umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym. Proces kształcenia kładzie nacisk na zasadę poszanowania godności człowieka i dialogicznej natury życia społecznego – zgodnie z dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”.            

więcej o
Opis programu studiów i badań naukowych z zakresu studiów afrykańskich

Opis programu studiów i badań naukowych z zakresu studiów afrykańskich

W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu od kilku lat prowadzone są pogłębione badania, dotyczące kontynentu afrykańskiego. Dotychczas w znacznej mierze badania te skoncentrowane były wokół krajów Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, Tunezji oraz Maroka. Od niedawna poszerzone zostały także o badania nad Afryką Subsaharyjską. Pracownicy Jednostki, specjalizujący się w kwestiach afrykańskich prowadzą główne badania z zakresu polityki oraz administracji poszczególnych regionów. Prowadzone są badania z zakresu procesów demokratyzacyjnych i transformacyjnych na kontynencie, budowa społeczeństw zfragmentaryzowanych oraz zagadnień wieloetniczności w Afryce. Kolejnym istotnym tematem poruszanym w badaniach przez pracowników programu studiów są kwestie stosunków politycznych i gospodarczych, zarówno w ujęciu regionalnym jak i międzynarodowym. Pracownicy, oprócz badań własnych, uczestnictwa w grantach, przygotowywania publikacji poświęconych tym państwom, przygotowują poszerzoną ofert dydaktyczną, skupiającą się nie tylko na wymiarze akademickim, ale także praktycznym, zwłaszcza w zakresie takich tematów jak pomoc rozwojowa czy tematyka migracyjna.   W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu od lat prowadzone są zajęcia poświęcone przestrzeni afrykańskiej, zwłaszcza w odniesieniu do tematyki antropologicznej, społeczno-politycznej oraz historycznej. Dotąd w znacznym stopniu badania były poświęcone północnej części kontynentu, w ostatnich dwóch latach zostały poszerzone także o kwestie związane z Afryką Subsaharyjską. Celem poszerzenia oferty w ramach propozycji kursowych zorganizowano dotąd także szereg wyjazdów oraz kwerend dedykowanych Studentom Instytutu, w trakcie których oprócz wykładów (także w ramach dedykowanych im wykładów w miejscowych uczelniach ), Studenci uczyli się warsztatu badacza. Pogłębione badania dotyczące uwarunkowań historycznych, niezwykle bogatej myśli polityczno-społecznej oraz specyfice miejscowych społeczeństw znajdują odzwierciedlenie w modułach zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych.                 

Perspektywy zawodowe

Dynamiczny rozwój środowiska międzynarodowego oraz przemiany społeczno-gospodarcze w Afryce stawiają wyzwania w skali całego kraju. Polska zwiększa swoją obecność dyplomatyczną i gospodarzą na kontynencie afrykańskim, zarówno poprzez rozwój stosunków bilateralnych, jak i w ramach organizacji międzynarodowych (zwłaszcza UE i ONZ). Dokonuje się to nie tylko dzięki polskim misjom dyplomatycznym) i gospodarczym w krajach afrykańskich, ale także dzięki udziałowi w programach międzynarodowych (pomoc humanitarna, misje pokojowe ONZ, Polska Akcja Humanitarna od wielu lat wspomaga rozwój i próbuje przeciwdziałać lokalnym problemom w Afryce. Szczególnego rodzaju polskim programem dedykowanym dla Afryki jest rządowy program dla polskich firm i przedsiębiorców „Go Africa”. Polskie przedsiębiorstwa odnoszą już pierwsze sukcesy w Afryce, co pokazuje przykład „Ursusu”. 

         Zwiększenie zaangażowania Polski w Afryce wymaga nie tylko odpowiednich nakładów finansowych, ale także przygotowania kompetentnych kadr. Takich, które będą w szczególności dysponować wiedzą na temat struktur i instytucji społecznych w Afryce, a także roli człowieka w kreowaniu tych struktur i instytucji. Taką wiedzę mogą dostarczyć tylko studia, które mają wyważone proporcje między przedmiotami z zakresu nauk społecznych, jak i humanistycznych. Niezbędnym elementem jest kształtowanie umiejętności heurystycznych w odniesieniu do współczesnej Afryki, a także umiejętności językowych. Niezwykle istotnym jest potrzeba rozwoju kompetencji kulturowych i komunikacyjnych uwzględniających uwarunkowania cywilizacji afrykańskiej i islamskiej. 

Zasady kwalifikacji na kierunku: studia afrykańskie

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek: studia afrykańskie