Studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia bliskowschodnie, prowadzone w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu w ramach kierunku Studia Azjatyckie są unikatową specjalnością umożliwiającą zdobycie dogłębnej wiedzy o dynamicznie zmieniającym się regionie świata. Bliski Wschód obejmujący państwa i terytoria Afryki Północnej oraz Azji Południowo-Zachodniej jest regionem rozciągającym się od Maroka na zachodzie po Afganistan na wschodzie oraz od Turcji na północy po Jemen na południu. Tak rozumiany Bliski Wschód jest kolebką starożytnych cywilizacji, a zarazem trzech wielkich religii monoteistycznych: islamu, judaizmu i chrześcijaństwa. Obecnie zamieszkuje go prawie pół miliarda ludzi, a liczba ta stale wzrasta. Jest to obszar zasobny w cenne surowce naturalne, zwłaszcza ropę naftową, której złoża szacowane są na około 60% wszystkich światowych rezerw, co przekłada się na jego strategiczne znaczenie dla gospodarki światowej. Ostatnie dynamiczne wydarzenia i dziejowe przemiany zachodzące w wielu państwach Bliskiego Wschodu dodatkowo wzmocniły pozycję regionu jako jednej z najbardziej newralgicznych części świata. Spotęgowały one dotychczasowe już znaczące zainteresowanie nim wszystkich liczących się ośrodków akademickich, jak również środowisk medialnych i biznesowych na całym świecie szczególnie w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzimy badania nad współczesnymi problemami tego regionu, a w ramach Studiów Bliskowschodnich kształcimy specjalistów posiadających gruntowaną wiedzę o regionie. Stale rosnąca społeczność naszych studentów i absolwentów przyczynia się do głębszego rozumienia bliskowschodniej rzeczywistości i lepszego wykorzystywania szans, w które obfituje ta pasjonująca część świata.

Program studiów

W ramach studiów bliskowschodnich realizowany jest autorski, interdyscyplinarny program nauczania, nieustannie aktualizowany i wzbogacany o nowe zagadnienia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów studenci zdobywają w dużej mierze praktyczną wiedzę na temat kultury oraz systemów politycznych, gospodarczych i społecznych funkcjonujących w Afryce Północnej i Azji Południowo-Zachodniej. Przedmioty specjalności bliskowschodniej obejmują historię i kulturę Bliskiego Wschodu oraz stosunki międzynarodowe i politykę państw regionu. Studenci poznają w szczególności cywilizację muzułmańską, islam, judaizm oraz współczesne społeczeństwa krajów arabskich, Izraela, Turcji i Iranu; nabędą wiedzę o filozofii muzułmańskiej, sztuce, literaturze i kinematografii Bliskiego Wschodu, a także o problemach rozwojowych regionu. Profil studiów i ich treść merytoryczna – konstruowane także pod kątem potencjalnego zapotrzebowania na rynku pracy – daje możliwość uzyskania całościowego obrazu wielowymiarowej rzeczywistości i uchwycenia istoty złożonych współczesnych zjawisk i procesów zachodzących na tym obszarze. Konkretna wiedza dopełniana jest nauką występujących w regionie języków oraz wspierana i weryfikowana doświadczeniami pobytu stypendialnego w wybranych krajach Bliskiego Wschodu, jak i praktykami zawodowymi w Polsce. Jako że dzisiejsze kształcenie powinno być dwusegmentowe, łączyć w sobie zarówno tzw. edukację przyszłościową, jak i tę związaną z zainteresowaniami, kwintesencją programu studiów bliskowschodnich jest połączenie pasji i pragmatyzmu.

Wśród monografów do wyboru znajdują się m.in.: Konflikty religijne na Bliskim i Dalekim Wschodzie, Reklama i PR w świecie arabskim, Iran w trzech odsłonach: nacjonalizm, komunizm, szyizm, Płeć i relacje między mężczyzną a kobietą w kulturach BW, Kobieta w krajach islamu, Literatura arabska, Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego, Język arabski biznesu i dyplomacji, Ajatollah Chomejni – polityk i mistyk, Stosunki arabsko-izraelskie, Film izraelski, Historia polityczna Syrii i Libanu, Kultura świata arabskiego, Współczesna myśl arabska i teatr polityczny, Kurdowie – historia i współczesność.

Oferta językowa

Podstawową umiejętnością znawcy Bliskiego Wschodu jest zdolność do komunikowania się w języku orientalnym. Dlatego w toku studiów na studiach bliskowschodnich studenci uczą się posługiwania jednym z języków Bliskiego Wschodu: arabskim lub hebrajskim. Studenci indywidualnie wybierają ścieżkę językową zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W Instytucie prowadzone są także zajęcia dodatkowe z podstaw języka tureckiego i perskiego.

Stypendia wyjazdowe

W toku studiów student ma możliwość skorzystania z oferty wyjazdów stypendialnych m.in. Kuwejtu, Turcji, Izraela oraz Jordanii. Odbywają się one w ramach unijnego programu studenckiej wymiany międzyuczelnianej „Erasmus" oraz programów stypendialnych Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego RP. Należy zaznaczyć, iż podejmowane są starania w kierunku stałego rozszerzania oferty stypendialnej.

Perspektywy zawodowe

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających rzetelną wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych Bliskiego Wschodu, a także dobrą znajomość języka orientalnego i angielskiego. Wzrastająca aktywność Polski w regionie sprawia, że specjaliści dysponujący tego rodzaju wiedzą stają się coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu pracują w różnorodnych instytucjach wśród których można wymienić: środki masowego przekazu, instytucje kultury, wydawnictwa, ambasady, konsulaty, zagraniczne przedsiębiorstwa i korporacje, firmy szkoleniowe, biura podróży i agencje turystyczne, biura tłumaczeń, wojsko, agencje rządowe, organizacje pozarządowe, a także instytuty naukowe i badawcze. Ponadto, absolwenci studiów są przygotowani do prowadzenia badań terenowych w regionie i pracy naukowej. Dzięki rozbudowanej ofercie praktyk zawodowych jeszcze w toku studiów student może sprawdzić swoje umiejętności i predyspozycje do wykonywania danego zawodu oraz nawiązać współpracę z potencjalnym pracodawcą.

Infrastruktura

Instytut zlokalizowany na Nowym Kampusie UJ, dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą, własnymi zbiorami bibliotecznymi i nowoczesnym sprzętem dydaktycznym, które sprzyjają studiowaniu w komfortowych warunkach.

Kadra

Studia bliskowschodnie są realizowane przez kompetentną kadrę naukową, otwartą na rozwijanie zainteresowań studentów. W jej gronie znajdują się wybitni znawcy regionu, uznane w środowisku naukowym autorytety. Członkowie zespołu inicjują wiele projektów, organizują krajowe i międzynarodowe konferencje, akademickie wyjazdy naukowo-badawcze, a także wspierają studenckie imprezy kulturalne i naukowe. Prowadzone przez nich badania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, łącząc metody wykorzystywane w socjologii, antropologii, etnologii, politologii i ekonomii. Kameralna atmosfera studiów sprzyja bezpośredniemu kontaktowi pomiędzy studentami i wykładowcą.