STUDIA BLISKOWSCHODNIE - I STOPNIA

W ramach studiów bliskowschodnich realizowany jest autorski, interdyscyplinarny program nauczania, nieustannie aktualizowany i wzbogacany o nowe zagadnienia. Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów studenci zdobywają w dużej mierze praktyczną wiedzę na temat kultury oraz systemów politycznych, gospodarczych i społecznych funkcjonujących na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej i Azji Południowo-Zachodniej. Przedmioty specjalności bliskowschodniej obejmują historię i kulturę Bliskiego Wschodu oraz stosunki międzynarodowe i politykę państw regionu. Studenci poznają w szczególności cywilizację muzułmańską, islam, judaizm oraz współczesne społeczeństwa krajów arabskich, Izraela, Turcji i Iranu; nabywają wiedzę o filozofii muzułmańskiej, sztuce, literaturze i kinematografii Bliskiego Wschodu, a także o problemach rozwojowych regionu. Profil studiów i ich zawartość merytoryczna – konstruowane także pod kątem potencjalnego zapotrzebowania na rynku pracy – dają możliwość uzyskania całościowego obrazu wielowymiarowej rzeczywistości i uchwycenia istoty złożonych współczesnych zjawisk i procesów zachodzących na tym obszarze. Konkretna wiedza dopełniana jest nauką występujących w regionie języków oraz wspierana i weryfikowana doświadczeniami pobytu stypendialnego w wybranych krajach Bliskiego Wschodu, jak i praktykami zawodowymi w Polsce. Jako że dzisiejsze kształcenie powinno być dwusegmentowe, łączyć w sobie zarówno tzw. edukację przyszłościową, jak i tę związaną z zainteresowaniami, kwintesencją programu studiów bliskowschodnich jest połączenie pasji i pragmatyzmu.

Wśród proponowanych monografów znajdują się m.in.: Konflikty religijne na Bliskim i Dalekim Wschodzie, Reklama i PR w świecie arabskim, Iran w trzech odsłonach: nacjonalizm, komunizm, szyizm, Płeć i relacje między mężczyzną a kobietą w kulturach BW, Kobieta w krajach islamu, Literatura arabska, Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego, Język arabski biznesu i dyplomacji, Ajatollah Chomejni – polityk i mistyk, Stosunki arabsko-izraelskie, Film izraelski, Historia polityczna Syrii i Libanu, Kultura świata arabskiego, Współczesna myśl arabska i teatr polityczny, Kurdowie – historia i współczesność.

W ramach studiów realizowany jest program nauczania na kierunku studia bliskowschodnie, podczas którego student może oprócz przedmiotów związanych wyłącznie z krajami arabskimi, wybrać również przedmioty mówiące o kulturze, polityce i społeczeństwie Izraela. Podstawowymi przed­miotami są: Historia kultury Bliskiego Wschodu, Wiedza o sztuce i literaturze Bliskiego Wschodu, Kultura audiowizualna w obszarze Bliskiego Wschodu i Filozofia islamska, Cywilizacja muzułmańska, Islam, Judaizm, Geografia Bliskiego Wschodu, Stosunki gospodarcze Bliskiego Wschodu i Orientalizm.

Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka arabskiego/nauka języka hebrajskiego* w wymiarze 540 godzin.

 

*lektorat j. hebrajskiego może zostać utworzony, gdy powstanie min. 15 osobowa grupa zainteresowanych

Profil absolwenta studiów na kierunku: studia bliskowschodnie

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  studia bliskowschodnie, posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, przede wszystkim w zakresie studiów arabskich. W zależności jednak od indywidualneg doboru przedmiotów może student zdobyć podstawową wiedzę z zakresu problematyki dot. Izraela współczesnego. Bez względu na wybór zakresu wiedzy dot. szerokopojętego Bliskiego Wschodu absolwent będzie posiadać dobrą znajomość języka orientalnego i angielskiego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami Bliskiego Wschodu. Przewiduje się jednak, że większość absolwentów podejmować będzie dalsze studia na oferowanych przez Instytut uzupełniających studiach magisterskich: studiach azjatyckich.

Oferta językowa

Podstawową umiejętnością znawcy Bliskiego Wschodu jest zdolność do komunikowania się w języku orientalnym. Dlatego w toku studiów na studiach bliskowschodnich studenci uczą się posługiwania jednym z języków Bliskiego Wschodu: arabskim lub hebrajskim. Studenci indywidualnie wybierają ścieżkę językową zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W Instytucie prowadzone są także zajęcia dodatkowe z podstaw języka tureckiego i perskiego.

Stypendia wyjazdowe

W toku studiów student ma możliwość skorzystania z oferty wyjazdów stypendialnych m.in. Kuwejtu, Turcji, Izraela oraz Jordanii. Odbywają się one w ramach unijnego programu studenckiej wymiany międzyuczelnianej „Erasmus" oraz programów stypendialnych Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego RP. Należy zaznaczyć, iż podejmowane są starania w kierunku stałego rozszerzania oferty stypendialnej.

Perspektywy zawodowe

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających rzetelną wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych Bliskiego Wschodu, a także dobrą znajomość języka orientalnego i angielskiego. Wzrastająca aktywność Polski w regionie sprawia, że specjaliści dysponujący tego rodzaju wiedzą stają się coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu pracują w różnorodnych instytucjach wśród których można wymienić: środki masowego przekazu, instytucje kultury, wydawnictwa, ambasady, konsulaty, zagraniczne przedsiębiorstwa i korporacje, firmy szkoleniowe, biura podróży i agencje turystyczne, biura tłumaczeń, wojsko, agencje rządowe, organizacje pozarządowe, a także instytuty naukowe i badawcze. Ponadto, absolwenci studiów są przygotowani do prowadzenia badań terenowych w regionie i pracy naukowej. Dzięki rozbudowanej ofercie praktyk zawodowych jeszcze w toku studiów student może sprawdzić swoje umiejętności i predyspozycje do wykonywania danego zawodu oraz nawiązać współpracę z potencjalnym pracodawcą.

***

Wiedza o Izraelu stanowi istotny aspekt oferowanych przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu studiów bliskowschodnich. Proponujemy pakiet wykładów, konwersatoriów i seminariów dotyczących współczesnego Izraela widzianego z rozmaitych perspektyw - od literatury po gospodarkę.
 
IZRAEL, sąsiadujący z Libanem, Syrią, Jordanią i Egiptem, pokazujemy w kontekście świata arabskiego. Zachodzi tu zresztą podwójna zależność: jak Izrael jest niezrozumiały bez niego, tak on jest niezrozumiały bez Izraela. Osobną uwagę skupiamy na arabskich obywatelach Izraela oraz obywatelach Autonomii Palestyńskiej.
 
IZRAEL odkrywany z pomocą naukowców naszego Instytutu staje się także przedmiotem samodzielnych studiów i podróży.  Duże znaczenie przywiązujemy do seminariów licencjackich, na których studenci podejmują pierwsze własne badania. Towarzyszą im nierzadko studyjne pobyty w Izraelu. Ponadto studenci naszego Instytutu organizują regularnie w Krakowie Dni Izraela będące okazją do spotkań z uczonymi i studentami z innych ośrodków akademickich.
 
 

Infrastruktura

Instytut zlokalizowany jest w nowo wyremontowanym budynku w Krakowie przy ul. Oleandry 2a, dysponuje znakomitą, nowoczesnym sprzętem dydaktycznym, które sprzyjają studiowaniu w komfortowych warunkach.

Kadra

Studia bliskowschodnie są realizowane przez kompetentną kadrę naukową, otwartą na rozwijanie zainteresowań studentów. W jej gronie znajdują się wybitni znawcy regionu, uznane w środowisku naukowym autorytety. Członkowie zespołu inicjują wiele projektów, organizują krajowe i międzynarodowe konferencje, akademickie wyjazdy naukowo-badawcze, a także wspierają studenckie imprezy kulturalne i naukowe. Prowadzone przez nich badania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, łącząc metody wykorzystywane w socjologii, antropologii, etnologii, politologii i ekonomii. Kameralna atmosfera studiów sprzyja bezpośredniemu kontaktowi pomiędzy studentami i wykładowcą.

Zasady kwalifikacji na studia bliskowschodnie

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek: studia bliskowschodnie