Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZYGOTOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SIŁ ZBROJNYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM HYBRYDOWYM

Warszawa – Kijów – Kraków 6-9.04.2020 r. ​

Dzisiejszy świat doświadcza wielu nowych zagrożeń oddziałujących na jego bezpieczeństwo, a poszczególne państwa wciąż poszukują nowych sposobów zarówno oddziaływania na trudnego do zdefiniowania potencjalnego przeciwnika jak i skutecznej przed nim obrony. Kwestie bezpieczeństwa dotyczą coraz to nowych sfer, co z kolei wpływa na ujęcie klasycznego definiowania tego pojęcia, w tym także militarnego.

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrały pojęcia zagrożeń i wojny hybrydowej rozumianej jako konflikt prowadzony z udziałem państw, organizacji międzynarodowych, grup narodowych i społecznych, przy użyciu wszelkich dostępnych środków walki, z udziałem żołnierzy i osób cywilnych, rozpoczynany po ogłoszeniu wojny lub bez jej ogłaszania, prowadzony z zastosowaniem środków przewidzianych prawem lub z pogwałceniem prawa, przy znacznym udziale środków niemilitarnych, ze stosowaniem na szeroką skalę działań ekonomiczno-gospodarczych, politycznych, informacyjno-propagandowych, o różnych i zmieniających się obiektach ataku i zmierzający do pokonania strony przeciwnej lub wymuszenia na niej pożądanego działania.

Nie ulega oczywiście wątpliwości, że hybrydowe formy konfliktów towarzyszą ludzkości praktycznie od zarania dziejów, a sama nazwa znana jest wśród teoretyków wojskowości od wielu lat. Jednakże pojęcie konfliktu hybrydowego stało się powszechnie znane dopiero po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 r. Podkreślić należy również, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zagrożenia hybrydowe uległy istotnym przeobrażeniom – w prowadzonych konfliktach zakłócona została równowaga między klasycznymi środkami oddziaływania na przeciwnika a środkami alternatywnymi (asymetrycznymi), wzrosła liczba konfliktów wewnątrzpaństwowych, w miejsce podmiotów państwowych pojawiły się różnego rodzaju podmioty o statusie pozapaństwowym, a także nastąpiło rozmycie granicy między żołnierzami, a cywilami oraz stanem wojny, a stanem pokoju. Zmieniająca się charakterystyka bezpieczeństwa oraz pojawiające się nowe zagrożenia sprawiają, że strukturom państwowym coraz trudniej gwarantować skutecznie bezpieczeństwo, suwerenność, integralność terytorialną, nienaruszalność granic państwa, a także zapewnić porządek konstytucyjny, porządek publiczny i bezpieczeństwo jego obywateli.

Jak pokazał konflikt na Ukrainie chaos, brak zdefiniowanego przeciwnika, akty dywersji czy wytężona dezinformacja blokują, zwłaszcza w początkowym etapie konfliktu, skuteczne i szybkie przeprowadzenie działań przez administrację publiczną i siły zbrojne. Dlatego też konieczne jest diagnozowane obecnych i przyszłych zdolności administracji publicznej i sił zbrojnych (gotowości obronnej państwa) do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. W tym nowym świecie należy postawić sobie pytania: Czy obecny system bezpieczeństwa narodowego, w tym system obronny państwa jest dostatecznie przygotowany, aby sprostać pojawiającym się zagrożeniom hybrydowym? Jaką rolę spełniają, bądź powinny spełniać poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, a tym systemu obronnego państwa w kontekście zagrożeń hybrydowych? W jakim kierunku powinien się rozwijać i jakie zdolności osiągnąć na przyszłość?

Pokładamy nadzieję, że odpowiedzi na nie dostarczy przedmiotowa konferencja.

Konferencja, organizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24, Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie, Uniwersytet Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Program DEEP Sztabu Wojskowego NATO, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, odbędzie się w dniach 6-9 kwietnia 2020 r. w Warszawie, Krakowie i Kijowie.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z tematyką poruszaną 6 kwietnia na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie: ​

1. Charakterystyka współczesnych konfliktów o charakterze hybrydowym (na przykładzie doświadczeń z wojny hybrydowej na Ukrainie, konfliktów w Iraku, Afganistanie, Syrii i innych współczesnych konfliktów zbrojnych). aspekty teoretyczne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach hybrydowych, aspekty prawne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach hybrydowych, aspekty operacyjne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach hybrydowych ​

2. Działanie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych administracji publicznej sił zbrojnych w konfliktach o charakterze hybrydowym. możliwości sił zbrojnych, działanie Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i innych służb mundurowych, udział cywilnych i wojskowych służb specjalnych.

3. Możliwości wprowadzenia zmian systemowych sprzyjających zwalczaniu zagrożeń hybrydowych i efektywnemu udziałowi podmiotów zaangażowanych w konflikty hybrydowe. zmiany prawne i proceduralne usprawniające system bezpieczeństwa, w tym system obronny państwa przygotowanie kadr wojskowych i cywilnych do zwalczania zagrożeń hybrydowych i udziału w hybrydowych konfliktach zbrojnych. modernizacja i wyposażenie podmiotów wojskowych i cywilnych związane z przygotowaniem kadr wojskowych i cywilnych. ​

Informacja o wydarzeniu w języku polskim i angielskim

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z tematyką poruszaną 7 kwietnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

1. Charakterystyka zagrożeń hybrydowych oraz specyfika współczesnych hybrydowych konfliktów zbrojnych (na przykładzie doświadczeń z wojny hybrydowej na Ukrainie, konfliktów w Iraku, Afganistanie, Syrii i innych współczesnych konfliktów zbrojnych). aspekty teoretyczne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach hybrydowych, działanie mediów (udział dziennikarzy), działania informacyjne, działania polityczne, ekonomiczne, informacyjne, dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych, legalne i nielegalne działania stron biorących udział w konfliktach hybrydowych (aspekty prawne), znaczenie psychologii (działań psychologicznych).

2. Przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. działania w cyberprzestrzeni podmiotów cywilnych, udział szkół i uczelni, znaczenie edukacji), zmiany prawne i proceduralne dot. funkcjonowania systemów państwowych działania informacyjne, oddziaływanie psychologiczne, możliwości stworzenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym przez państwa oraz organizacje międzynarodowe.

3. Przygotowanie kadr cywilnych i społeczeństwa do zwalczania zagrożeń hybrydowych i udziału w hybrydowych konfliktach zbrojnych. przygotowanie kadry kierowniczej państwa, przygotowanie wyspecjalizowanych kadr instytucji i organizacji, przygotowanie kadry kierowniczej instytucji cywilnych, udział organizacji pozarządowych i grup ochotniczych, przygotowanie społeczeństw.

4. Możliwości wprowadzenia zmian systemowych sprzyjających zwalczaniu zagrożeń hybrydowych i efektywnemu udziałowi podmiotów zaangażowanych w konflikty hybrydowe. zmiany prawne i proceduralne, zmiany w zakresie finansowania, zmiany w zakresie wyposażenia i przygotowania, zmiany dot. udziału kadr cywilnych oraz społeczeństwa. ​

Informacja o wydarzeniu w języku polskim i angielskim

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z tematyką poruszaną 8 i 9 kwietnia na Uniwersytecie Obrony Narodowej na Ukrainie:

1. Charakterystyka zagrożeń hybrydowych oraz specyfika współczesnych hybrydowych konfliktów zbrojnych (na przykładzie doświadczeń z wojny hybrydowej na Ukrainie, konfliktów w Iraku, Afganistanie, Syrii i innych współczesnych konfliktów zbrojnych). aspekty teoretyczne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach hybrydowych, działanie wojsk podczas konfliktów militarnych określanych jako hybrydowe, działanie policji, straży granicznej i innych podmiotów MSW, działanie służb specjalnych, działanie mediów (udział dziennikarzy), działania polityczne, ekonomiczne, informacyjne, dyplomatyczne państw i organizacji międzynarodowych, legalne i nielegalne działania stron biorących udział w konfliktach hybrydowych (aspekty prawne), znaczenie psychologii (działań psychologicznych).

2. Przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. możliwości sił zbrojnych, dział podmiotów MSW, udział służb specjalnych, udział podmiotów edukacyjnych (w tym uczelni wojskowych), możliwości stworzenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym przez państwa oraz NATO i UE.

3. Przygotowanie kadr do zwalczania zagrożeń hybrydowych i udziału w hybrydowych konfliktach zbrojnych. aspekty psychologiczne przygotowania dowódców, oficerów i żołnierzy do udziału w konfliktach hybrydowych, przygotowanie podmiotów MSW, przygotowanie wyspecjalizowanych kadr innych instytucji i organizacji, przygotowanie kadry kierowniczej instytucji cywilnych, przygotowanie społeczeństw.

4. Możliwości wprowadzenia zmian systemowych sprzyjających zwalczaniu zagrożeń hybrydowych i efektywnemu udziałowi podmiotów zaangażowanych w konflikty hybrydowe. zmiany prawne i proceduralne, zmiany dot. udziału kadr wojskowych i cywilnych, modernizacja i wyposażenie podmiotów wojskowych i cywilnych.

Informacja o wydarzeniu w języku polskim i angielskim.

Konferencja w Warszawie i Krakowie odbędzie się w języku polskim, angielskim i ukraińskim, natomiast na Ukrainie w języku ukraińskim i angielskim.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać poprzez [formularz].

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03.2020.

Opłata za konferencję w jednym mieście: 500 pln/120 eur

Publikacja tekstu, bez udziału w konferencji: 300 pln/70 eur

na konto Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24: 92 1140 2004 0000 3402 7885 4014 (pracownicy uczelni organizujących nie wnoszą opłat, koszt ich udziału i publikacji ponoszą macierzyste uczelnie).

Konto walutowe: 88 1140 2004 0000 3812 0820 2451 SFIFT mBanku: BREXPLWMBK IBAN: PL88 1140 2004 0000 3812 0820 2451

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na: hybridconference2020@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. Waldemar Kitler Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Sztuki Wojennej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Dr Piotr Pacek Akademia Sztuki Wojennej

Published Date: 24.02.2020
Published by: Rafał Kwieciński