Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Marek Świstak

dr hab. Marek Świstak

e-mail: marek.swistak@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce UJ (2010). Jest absolwentem politologii, europeistyki a także studiów podyplomowych: zarządzanie funduszami Unii Europejskiej oraz ekonomii społecznej. Jego zainteresowania obejmują analizę polityk publicznych (w tym krajów Dalekiego Wschodu), politykę regionalną, rozwoju, chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego, relacje Unia Europejska-Azja, fundusze Unii Europejskiej, zarządzanie projektami. Pięciokrotny laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia naukowe. Wyróżniony zespołowo za Leksykon funduszy UE podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (2010).

Associate Professor at the Institute of Middle and Far East of the Jagiellonian University in Cracow. Habilitated in social sciences in the discipline of Political Science (2019). Phd in Political Science (2010). He is a graduate in Political Science, European Studies and postgraduate studies: Management of European Union funds and Social Economy. His interests include the analysis of public policies (including the Far East countries), regional policy, development policy, the Chinese model of socio-economic development, European Union-Asia relations, European Union funds, project management. Five-time laureate of the Rector of the Jagiellonian University award for outstanding scientific achievements. Recognized as a team for the Lexicon of EU Funds during the Trade Fair of Economic Publishing in Warsaw (2010).

Indeks cytowań:

Google Scholar wg Harzing's Publish of Perish 132

Index Hirscha (h-index) 5

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / SELECTED PUBLICATIONS

  1. Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele – Działania – Środki (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Rafałem Willą), Kraków 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 585.

  2. Leksykon Funduszy Unii Europejskiej (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Rafałem Willą), Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 484.

  3. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Elżbietą Sztorc), Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 584.

  4. Fundusze Unii Europejskiej a pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego, Kraków 2012, Wydawnictwo Lettra-Graphic 2012, ss. 295.

  5. Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim), Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 602.

  6. Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej Stan i perspektywy pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 324.

  7. Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Kraków 2018, ss. 345.

  8. Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej (pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, ss. 327

Pełna lista publikacji/Full list of publication