Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

e-mail: jan.tkaczynski@uj.edu.pl

dyżur i prowadzone zajęcia

Jan Wiktor Tkaczyński (1960) absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. W latach 1989-1992 stypendysta bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki. Doktoryzował się w 1992 roku rozprawą o geopolityce na przykładzie Niemiec i Polski u profesora Heinza Laufera w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Tamże w latach 1993-1994 ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Od 1994 do 2001 roku pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Administracji Publicznej w Universität der Bundeswehr w Monachium. W roku 2000 habilitował się przed Radą Wydziału Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy: „Między unitaryzmem a federalizmem. Unia Europejska w świetle doświadczeń ustrojowych Republiki Federalnej Niemiec". W latach 2001-2004 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a od roku 2004 Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tamże od 2012 profesor zwyczajny. Profesor nauk humanistycznych (2008). Jest inicjatorem powołania i przewodniczącym pierwszego w Polsce uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ, a także prezesem (piątą kadencję) krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (od 2008). Laureat indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię „Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej. Analiza porównawcza Polski i Niemiec” (2009). Wyróżniony zespołowo za „Leksykon funduszy UE” podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (2010). W roku 2012 zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na stanowisko profesora w Europa-Universität-Viadrina we Frankfurcie. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej w latach 2003/2004 oraz 2011/2012. Członek Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” (od 2012). Inicjator powołania i kierownik studiów podyplomowych „Fundusze Unii Europejskiej. Pozyskiwanie i rozliczanie” (2011-2018). Senator Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014-2016). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki w latach 2003, 2007, 2011 oraz 2017.

 

Jan Wiktor Tkaczyński (1960) studied at the Jagiellonian University in Cracow, and subsequently at the Ludwig-Maximilians-Universität in Munich. In the years 1989-1992, he received a scholarship from the Bavarian Ministry of Culture and Education. He wrote his doctorate thesis with Professor Heinz Laufer on the topic of geopolitics, based on the example of Germany and Poland (1992). Post-graduate Economics Study completed in 1994. From 1994 to 2001, he was a member of the academic staff at the Universität der Bundeswehr in Munich. Habilitation (Post-doctoral title) at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, on the basis of his thesis entitled, Between Unitarianism and Federalism: The European Union in the light of Germany’s constitutional experiences” (2000). European Studies professor extraordinarius at the Nicolaus Copernicus University from 2001-2004. From 2004 professor extraordinarius of European Studies at the Jagiellonian University. Since 2008 tenured professor. Since 2012 professor ordinarius at the Jagiellonian University. The initiator of the committee of Jagiellonian University Professors' Graves, as well as the president (fifth term) of the Krakow branch of the Polish Political Sciences Association (since 2008). Winner of the individual Award of the Minister of Science and Higher Education for the monograph: Law and Policy of Environmental Protection of the European Union. Comparative analysis of Poland and Germany” (2009). Awarded also for collective work for the Lexicon of EU funds” during the Trafe Fair of Economic Publisher in Warsaw (2010). In 2012 he took first place in the international competition for the position of Professor Europa-Universität-Viadrina in Frankfurt. Chairman of the Faculty Election Comission in 2003/2004 and 2011/2012. Member of the Council of the Students and Graduates Foundation of the Jagiellonian University. Bratniak (since 2012). Initiator of the post-graduate studies Funds of European Union. Acquisition and settlement (2011-2018). Senator of the Jagiellonian University (2014-2016). Head of research projects financed by the Ministry of Science and Higher Education / National Science Center in 2003, 2007, 2011 and 2017.

 

 

Zestawienie liczbowe najważniejszych osiągnięć naukowych / The most important scientific achievements:

 

I.         Indeksy cytowań (z pominięciem autocytowań) / Citation indexes (without self-citation):

             Scholar by Harzing's Publish or Perish                                           301

             the h-index for the HS (Social Sciences and Humanities):              10

 

II.        Monografie i opracowania zbiorowe (Monographs and collective Works):

             28 (łącznie/total), w tym (including)

           8 (w językach obcych / in foreign languages)

 

III.       Artykuły (Articles):

             105 (łącznie/total), w tym (including)

           49 (w językach obcych / in foreign languages)

 

IV.       Wykłady okolicznościowe (Special lectures):

             27 (łącznie/total), w tym (including)

           22 (w języku obcym / in foreign languages)

 

V.         Referaty konferencyjne (Conference lectures):

             18 (łącznie/total), w tym (including)

             10 (w języku obcym / in foreign languages)

 

VI.        Recenzje monografii i opracowań zbiorowych (Reviews of monographs and collective works):

              27 (łącznie/total), w tym (including)

              14 (prac w języku obcym / in foreign languages)

 

      

Książki / Books

 1. Die Geopolitik. Eine Studie über geographische Determinanten und politisches Wunschdenken am Beispiel Deutschlands und Polens, tuduv Verlag, München 1993, ss. 233.
 2. Auslandsinvestitionen in Polen. Chancen für Joint-Ventures (pod redakcją Petera Friedricha i Jana W. Tkaczyńskiego), Berlin Verlag + Verlag Österreich, Berlin-Wien 1995, ss. 255.
 3. Polen und die neue NATO. Modalitäten der Integration (pod redakcją Jürgena Schwarza, Jana W. Tkaczyńskiego i Ulricha Vogla), Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main 1997, ss. 244.
 4. Polen im Umbruch. Skizzen aus Geschichte, Wirtschaft und Politik (z przedmową Władysława Bartoszewskiego), Berlin Verlag, Berlin 1997, ss. 167.
 5. Między unitaryzmem a federalizmem. Unia Europejska w świetle doświadczeń ustrojowych Republiki Federalnej Niemiec, Techgraf, Kraków 1998, ss. 227.
 6. Die Fonds der Europäischen Union. Rolle der Finanzinstrumente im Hinblick auf die Osterweiterung der Gemeinschaft (wspólnie z Guido Rossmannem), Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main 2001, ss. 192.
 7. Ustrój federalny Niemiec. Konstrukcja i funkcjonowanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 88.
 8. Oblicza współczesnego państwa (wspólnie z Markiem Bankowiczem), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 226.
 9. Varia europejskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 181.
 10. Fundusze Unii Europejskiej (wspólnie z Guido Rossmannem), Temida 2, Białystok 2003, ss. 130.
 11. Business Promotion Activities in Poland and Germany - Wirtschaftsförderung in Polen und Deutschland (pod redakcją Petera Friedricha i Jana W. Tkaczyńskiego), TNOiK, Toruń 2003, ss. 173.
 12. Existenzgründung in Deutschland. Eine Orientierungshilfe in der Startphase von Unternehmen(wspólnie z Klausem Schmidtem), TNOiK, Toruń 2004, ss. 144.
 13. Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 187.
 14. Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe (wspólnie z Radosławem Potorskim i Rafałem Willą), TNOiK, Toruń 2007, ss. 226.
 15. Fundusze Unii Europejskiej 2007 - 2013. Cele – Działania – Środki (wspólnie z Rafałem Willą i Markiem Świstakiem), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 585.
 16. Leksykon funduszy Unii Europejskiej (wspólnie z Rafałem Willą i Markiem Świstakiem), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 484.
 17. Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 487.
 18. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (wspólnie z Markiem Świstakiem i Elżbietą Sztorc), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 584.
 19. Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich (wspólnie z Markiem Świstakiem), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 602.
 20. Lizbońska Unia Europejska. Zagadnienia wybrane (pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 234.
 21. Pro memoria. Groby Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywających na cmentarzu Rakowickim 1803 - 2013 (pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, ss. 266.
 22. Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy (pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 324.
 23. Prawo ustrojowe Niemiec, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 562.
 24. Pro memoria II. Groby Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywających na cmentarzach Rakowickim i Salwatorskim 1803 - 2015 (pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2016, ss. 319. 25
 25. Pro memoria III. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa 1803-2017 (pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, ss. 352. 
 26. Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej (pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, ss. 327. 
 27. Pro memoria IV: Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa i Małopolski 1803 - 2019, (pod redakcją Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2020, ss. 392 [open access]
 28. China's environmental policy in terms of European Union standards (wspólnie z Łukaszem Gackiem), Wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2021, ss. 296 [open access]