Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni.

Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Web Content Display Web Content Display

Informacje dla studentów UJ chcących wziąć udział w programie

KROK PO KROKU

KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach przygotowaną przez UKK (oferta na rok akademicki/semestr zimowy ogłaszana 15 kwietnia, na semestr letni aktualizowana 31 października). Dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Przedstaw wniosek Dziekanowi lub Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Centrum Wsparcia Dydaktyki (u uczelnianego koordynatora programu MOST) – w odpowiednim terminie:

 • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
 • wyjazd na semestr letni – od 31 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

KROK 6 – Sprawdź na swoim koncie w systemie IRK MOST, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji z Biura UKK, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Dziekanowi lub Prodziekanowi uczelni macierzystej do akceptacji POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne).

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

KROK 11 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w POROZUMIENIU i zebraniu wpisów do KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania 

KROK 12 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w programie.

KROK 13 – Po powrocie z Programu przedstaw swojemu Dziekanowi lub Prodziekanowi KARTĘ OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ  (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

UWAGA:

W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta. 

Informacje dla studentów zakwalifikowanych na program MOST na UJ

 1. Osoba zakwalifikowana na studia w ramach programu MOST ma obowiązek podpisania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ, którego wzór dostępny jest na jej koncie w systemie IRK MOST. Wspomniany wzór można znaleźć również w załącznikach na dole strony oraz na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (UKK). POROZUMIENIE  powinno być podpisane w pierwszej kolejności przez Dziekana/Prodziekana Wydziału, na którym studiuje dana osoba, a następnie zaakceptowane przez Dziekana/Prodziekana Wydziału uczelni przyjmującej. Najbardziej pożądaną sytuacją jest zawarcie wspomnianego POROZUMIENIA jeszcze przed rozpoczęciem nauki w uczelni przyjmującej. Akceptacja programu przez Dziekana/Prodziekana uczelni przyjmującej może być dokonana już po przyjeździe na Program.

  Zgodnie z Regulaminem Programu MOST studenci mają możliwość wybierania przedmiotów w ramach danego kierunku lub kierunków pokrewnych prowadzonych na uczelni. Należy także pamiętać o uregulowaniu w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ sprawy zaliczania przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze bądź roku akademickim na uczelni macierzystej.

  Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach danego kierunku można znaleźć na stronie internetowej danej jednostki, w przypadku braku tych informacji na stronie należy skontaktować się z sekretariatem bądź koordynatorem w danej jednostce. Wykaz koordynatorów zamieszczono na końcu strony. Więcej informacji dotyczących sporządzania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ dostępnych jest pod adresem: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna/17-najwyzej/67-kilka-dobrych-rad-czyli-jak-sporzadzic-porozumienie-o-programie-zajec.

  W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.

 2. Student MOST nie musi posiadać karty egzaminacyjnej (chyba, że uczelnia macierzysta studenta tego wymaga). Obowiązującym drukiem poświadczającym zaliczenie wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej jest KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA, której wzór dostępny jest poniżej oraz na stronie UKK. Po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów Dziekan/Prodziekan Wydziału uczelni przyjmującej zatwierdza wspomniany dokument. Dokument ten jest podstawą zaliczenia semestru bądź roku na uczelni macierzystej.

 3. Studenci zakwalifikowani do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany WNIOSEK należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (ul. Gołębia 24, pok. 21, 31-007 Kraków):

  W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy do dokumentacji dołączyć kopię odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka.

  Informację o rozdziale miejsc będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 12 663 15 46:

  Szczegółowe dane dotyczące domów studenckich UJ można znaleźć tutaj.

 4. Po sukcesywnym zakończeniu wymiany w ramach Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ, studenci otrzymują specjalny CERTYFIKAT poświadczający udział w Programie.

Druki