Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Joanna Dyduch

Dr hab. Joanna Dyduch

e-mail:
dyżur dla studentów

 

 

 

Funkcje administracyjne:

Pełnomocnik Dziekana w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu ds. badań i współpracy międzynarodowej 

Od 2018 przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Izraelskich https://www.israelstudies.eu/ 

Od 2019 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich https://ptse.eu/  

Od 2021 członek Rady Doradczej przy Israel Institute https://israelinstitute.org/about/leadership/prof-joanna-dyduch  

Od 2020 członek Rady naukowej collegium redakcyjnego czasopisma: Contemporary Review of the Middle East https://journals.sagepub.com/editorial-board/CME  

Notka biograficzna:

Doktor nauk o polityce, przez wiele lat związana z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie uzyskała tytuł doktora (2007r.) i doktora habilitowanego (2018r.). Od 2018 r. pracownik Zakładu Izraela i Lewantu w IBiDW. Jej zainteresowania badawcze lokują się w obszarze studiów izraelskich i europejskich. Wykładowca wizytujący m.in. na Uniwersytecie Wiedeńskim 2017, Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy 2019, Uniwersytecie w Poczdamie 2020).  

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie: 

J. Dyduch, I. Kosir, S. Jakubowski, J. Usiak, Poland and Slovakia - bilateral relations in the multilateral context (2004-2016), Ibidem Press Stuttgart 2017,ss. 268. 

J. Dyduch, Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 460. 

J. Dyduch, M. Klimowicz, M. Michalewska-Pawlak, Selected Politics of the European Union. Evolution in the context of the Lisbon Treaty and the Europe 2020 Strategy, Publishing House ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 290. 

J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 367. https://www.researchgate.net/publication/274392107_Stosunki_Polsko-Izraelskie_w_latach_1990-2009  

J. Dyduch, P. Mikiewicz, S. Rzeszótko, Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006, ss. 180. 

Redakcja prac zbiorowych: 

J. Dyduch, M. Michalewska-Pawlak, R. Murphy [eds.], European Union as an Global Actor. Political integration: identity issues and foreign policy, Publishing House ASPRA -JR, Warszawa 2014, ss. 320.  

J. Dyduch, M. Michalewska-Pawlak, R. Murphy [eds.], European Union Development. Challenges and Strategies, Publishing House ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 360. 

Podręczniki:  

J. Dyduch, Analiza informacji w stosunkach międzynarodowych, e-book przygotowany w ramach projektu, „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”, Wydziała Nauk Społecznych UWr., Wrocław 2015, ss. 102. 

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych: 

Polish Political Science Yearbook PPSY 47(2) (2018) Special Issue on Israeli Studies - Przewodnicząca komitetu redakcyjnego specjalnego numeru, (https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppsy) 

Recenzowane artykuły czasopismach naukowych: 

J. Dyduch, P. Müller, Poland and the EU’s Foreign Policy Toward the Middle East Conflict: The De-Europeanization of National Foreign Policy?,“Journal of European Integration”, Special Issue on de-Europeanization. (forcoming) 

J. Dyduch, A. Skorek, Go South! Southern dimension of the V4 states’ energy policy strategies – An assessment of viability and prospects, "Energy Policy", Volume 140, May 2020, 11137, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111372G, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421520301282?via%3Dihub  

J. Dyduch, Die Visegrád-Staaten und Israel Dimensionen und Funktionen einer Sonderbeziehung, Osteuropa, 9-11/2019, s. 351–367. https://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2019/9-11/die-visegrad-staaten-und-israel/  

J. Dyduch, Z. Czachór, Polityka unijna Polski po wyborach, [w]: J. Barcz, Z. Czachór [red.], „Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe”, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce 2019/ Wydawnictwo Elipsa. https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/2be782c2-fe1d-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-110629070  

J. Dyduch, Z. Czachór, (2019). Poland’s Policy on EU following the Elections, Priorities of the new European Commission and the interests of Poland. Team Europe’s assessments and conclusions,  Publications Office of the EU, p. 2013-2017. https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/fe6da311-31de-11ea-af81-01aa75ed71a1/language-en 

J. Dyduch, J. Jarząbek, A. Skorek, (2018b), Israel’s gas discoveries in the Eastern Mediterranean and the Levant Security Subcomplex, “SprawyMiędzynarodowe”, no.4, 2018, s. 127-141. http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/article/view/220  

J. Dyduch, J. Jarząbek, A. Skorek, The dependence of Gulf Countries on hydrocarbons export : a perspective of regional securitycomplex theory, “Polityka i Społeczeństwo”, 2018 t. 16 nr 3, s. 131-143. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9bc67089-9ff8-48c3-91a4-094a0e30a7c3  

J.Dyduch, K.Olszewska, Israeli innovation policy –important instrument of perusing political interest on the global stage, “Polish Political Science Yearbook”, PPSY 47(2) (2018). http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-43b447e5-7975-4105-858a-13ddd56b5905  

J. Dyduch, The European Union’s Foreign Policy System: the Problem of Coherence and Effectiveness of the Post-Lisbon Solutions, “Politickévedy”, Roč. 18, č. 2, 2015, s. 127-155. http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/2_2015/DYDUCH.pdf  

J. Dyduch, Foreign Policy Analysis in the Time of Political Integration. Structural Realism and Europeanization an Attempted Synthesis?, „Horizons of Politics”, vol. 5, no.10, 2014, s. 52-83. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/246/221  

Recenzowane artykuły w pracach zbiorowych: 

J. Dyduch, Bilateralism within the European Union: Examining the explanatory power of horizontal Europeanisation and interdependence, in: Poland and Germany in the European Union. The Multi-dimensional Dynamics of Bilateral Relations, edited by E. Opiłowska, M.Sus, Routledge, 2021. https://www.routledge.com/Poland-and-Germany-in-the-European-Union-The-Multi-dimensional-Dynamics/Opilowska-Sus/p/book/9780367490799 

J. Dyduch, Consequences of securitization for the future of the European integration. Polish perspective, in: European Integration. Polish Perspective, edited by: T. G. Grosse, W. Paruch, Z. Czachór, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020.  

J. Dyduch, Polsko-niemieckie stosunki bilateralne z uwzględnieniem perspektyw bilateralnej, [w]: Z. Czachór, T. Marcinkowski [red.], „Polska – Niemcy – Unia Europejska, w procesie zmian” Gorzów Wielkopolski 2019. Wydawnictwo Naukowe Akademii Jakuba z Paradyża.  

J. Dyduch, Konsekwencje sekurytyzacja dla przyszłości integracji europejskiej. Perspektywa polska, [w:] T. G. Grosse, W. Paruch, Z. Czachór [red.], Przyszłość integracji i Unii Europejskiej. Polska perspektywa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018.  

J. Dyduch, Unijna polityka energetyczna obszarem polsko-niemieckiej współpracy czy rywalizacji? [w:] T.Marcinkowski, Z. Czachór, „Polska – Niemcy - Unia Europejska. Razem czy osobno?”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s.193-215. 

J. Dyduch, Sekurytyzacja a europeizacja. Między teorią a praktyką, [w:] J. Juchnowski, P. Turczyński, R. Wiszniewski [red.], „Europa: Idee, Koncepcje, Rzeczywistość”, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016, s. 373-387. 

J. Dyduch, Polityki innowacji w procesie europeizacja: od konceptualizacji do operacjonalizacji, [w:] R. Riedel [red.], „Europeizacja polityk publicznych w Polsce”, Wydawca: Uniwersytet Opolski, Opole 2016, s. 155-170. 

J. Dyduch, A. Pacześniak Le parcours européen de la Pologne et sapositiondansl'Unioneuropéenne, [w:] A.Pacześniak, J.M. De Waele (eds.), „Comprendre la Pologne :société, politique et institutions”, L'Harmattan, cop.,Paryż 2016, s. 127-154. 

J. Dyduch, Europeanization of the Energy Policy within the European Union’s System of Governance (chapter 10), [w:] P. Stanek, K. Wach (eds.), “Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies”, Cracow University of Economics, Krakow 2015,s. 193-219. http://www.jean.monnet.uek.krakow.pl/MESO_www.pdf  

Analizy i ekspertyzy:  

J. Barcz, Z. Czachór, J. Dyduch, Sytuacja w Polsce po wyborach do Parlamentu Europejskiego, OPINIA przygotowana dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 24.06.2019.https://ec.europa.eu/poland/news/190624_wybory_pl 

J. Dyduch, The Visegrád Group’s Policy towards Israel. Common Values and Interests as a Catalyst for Cooperation, SWP Comment 2018/C 54, December 2018. https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-visegrad-groups-policy-towards-israel/ 

J. Dyduch, Polityka zagraniczna Państwa Izrael w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej i zakresu istotnych interesów polityczno-gospodarczych realizowanych przez przedstawicieli władz Izraela w tym regionie, Opinia przygotowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, grudzień 2017.  

„Perspektyw bliskowschodniego procesu pokojowego” ekspertyza na zlecenie Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, ekspertyza wykonana wraz z J. Jarząbkiem oraz M. Szydziszem / Joanna Dyduch – kierownik zespołu. Grudzień 2013.  

RECENZJE W CZASOPISMACH  

Joanna Dyduch, Recenzja książki pt.: Miejsce geopolityki w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku Rafała Juchnowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN: 978-83-8019-918-7, ss. 576, Rocznik Europeistyczny, Tom 5 (2019), ss.143-146. DOI: https://doi.org/10.19195/2450-274X.5.9https://wuwr.pl/rewr/article/view/12069 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Wrzesień 2019 - Luty 2020, stypendium badawcze w ramach Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej SAIA, n. o. (Slovak Academic Information Agency), na potrzeby indywidualnego projektu badawczego zatytułowanego: Internacjonalizacja innowacyjności na przykładzie Współpracy Grupy Wyszehradzkiej z Izraelem: słowackie i polskie studia przypadków w perspektywie porównawczej. Badania prowadzone w ramach pobytu na Uniwersytecie Matej Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)  

2018-2022 udział w COST Action CA17119 “EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations” program finansowany ze środków Unii Europejskiej  

Lipiec-wrzesień 2018 r. stypendium Stiftung Wissenschaft und Politik (the German Institute for International and Security Affairs, SWP). (01.07-30.09 .2018r.)  

Październik 2016 r. – marzec 2017, Visegrad Scholarship Program / V4EaP Scholarship Program “Polish – Slovak relations in the context of Visegrad Group dynamics”, contract number 51600225. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4879-5079

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pL6CjmcAAAAJ&hl=pl

Repozytorium UJ 

Academia.edu: https://uj-pl.academia.edu/JoannaDyduch 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Dyduch  

USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=258239