Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia nad Indiami i Azją Południową

Zdjęcie zrobione jest przez okno, albo drzwi. Dlatego wokół zdjęcia widać brązowe ramy. W ramach widzimy bryłę świątyni złożonej z jednej dominującej półokrągłej kopuły, która otoczona jest ściśle przez mniejsze kopuły różnej wysokości i minarety - czyli wąskie strzeliste wieżyczki. Cała świątynia jest wykonana z białego materiału. Przed białą budowlą- poniżej kopuł znajdują się czerwone dachy i zieleń drzew i krzewów oraz szara tafla rzeki albo jeziora. Zdjęcie zrobione jest w słoneczny dzień niebo nad świątynią jest niebieskie. Blask słońca sprawia, że zdjęcie jest lekko niewyraźne.

Region Azji Południowej to obszar świata obejmujący kraje na południe od Himalajów oraz kraje z nimi graniczące, zarówno od wschodu jak i od zachodu. Należą do niego: Indie, Pakistan, Bangladesz, Bhutan, Nepal, Malediwy i Sri Lanka; niektóre definicje poszerzają go także o Afganistan i Myanmę (Birmę), a nawet o Iran i Tybet. Azję Południową zamieszkuje obecnie ponad 1,5 mld ludzi, co stanowi więcej niż jedną piątą ludności świata – jest to więc najgęściej zaludniony region globu. Jest to również obszar, na którym mówi się kilkoma setkami języków, należących do wielu różnych rodzin językowych.

 

Azja Południowa to obszar świata niezwykle zróżnicowany pod względem kulturowym, religijnym, politycznym czy społeczno-obyczajowym. Spotykają się tutaj wszystkie największe religie świata: hinduizm, buddyzm, islam, judaizm oraz chrześcijaństwo. Jest to zatem wielobarwny obszar kontrastów, w którym tradycja i nowoczesność współistnieją w harmonii, i który od wieków niezmiennie fascynuje Europejczyków. Studia nad Indiami oraz nad innymi państwami regionu rozwijają się prężnie w Ameryce oraz w Europie. Studia prowadzone w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ wyróżniają się interdyscyplinarnym podejściem oraz jednoczesnym nauczaniem dwóch języków regionu – hindi i urdu.

 

Wiodącym państwem regionu są Indie, w popularnej świadomości postrzegane niegdyś jako egzotyczna kraina złota, drogich kamieni, wielobarwnych tkanin, perfum i przypraw. Dzisiejsze Indie nadal skupiają na sobie uwagę świata, jednak już nie wyłącznie jako kraina egzotyczna i tajemnicza, lecz jako jedna ze światowych - oraz jedna z trzech azjatyckich - potęg gospodarczych.

O czym i jak uczymy?

Studia nad Indiami i Azją Południową realizowane są w ramach nowoczesnych z definicji studiów interdyscyplinarnych nad całym regionem Azji. W trakcie nauki student zaznajamia się zatem z metodami stosowanymi w różnych dyscyplinach nauk humanistycznych i społecznych, umożliwiającymi poznawanie i opis złożonych, wielowymiarowych procesów polityczno-społeczno-kulturowych, uwarunkowanych historycznie, a zachodzących współcześnie w Azji Południowej. Studia nad Azją Południową to także kierunek, w ramach którego nie bagatelizuje się roli, jaką w zrozumieniu specyfiki każdego regionu odgrywa znajomość języków, używanych przez jego mieszkańców. Jednak nauczanie języków w ramach Studiów nad Indiami i Azją Południową pojmowane jest jako środek do celu, jakim jest zrozumienie tradycji kulturowej Azji Południowej w jej ogólności i złożoności, a nie jako cel sam w sobie. Ten sposób podejścia odróżnia Studia nad Indiami i Azją Południową od tradycyjnych dyscyplin orientalistycznych zorientowanych filologicznie. Nauka języków (hindi i urdu) od pierwszego semestru nakierowana jest na praktyczne poznanie struktur gramatycznych i słownictwa, by jak najszybciej umożliwić porozumiewanie się w tych językach.

 

W trakcie studiów prowadzone są zarówno zajęcia o charakterze wykładowym, jak i warsztatowym, pozwalającym poszerzać kompetencje społeczne, ale także na pogłębianie indywidualnych zainteresowań studenta. Oprócz zajęć obowiązkowych, na które składają się podstawowe wiadomości z zakresu historii krajów regionu, omówienie religii, kultury, zagadnień politycznych i społecznych, w ofercie studiów znajduje się wiele wykładów poświęconych szczegółowym i specyficznym problemom współczesnym (konflikty etniczne, mniejszości, feminizm, migracje, ekonomia, biznes i inne). Pozwoli to uzyskać interdyscyplinarną i wszechstronną wiedzę dotyczącą zarówno regionu (w sensie ogólnym) jak i poszczególnych jego krajów.

Profil absolwenta na kierunku:

Studia nad Indiami i Azją Południową umożliwiają opanowanie w stopniu komunikatywnym dwóch języków regionu – hindi i urdu, a także poznanie szerokiego kontekstu społeczno-kulturowego Azji Południowej. Dzięki temu studentZdjęcie w charakterze przypomina starą widokówkę - jest to zdjęcia ale można odnieść wrażenie, że niektóre elementy zostały namalowane, a nie sfotografowane. Na zdjęciu przeważa kolor niebieski. Na dole zdjęcia jest widoczny jakiś zbiornik wodny (rzeka, jezioro) na górze niebieskie niebo z białymi chmurami ułożonymi pasami. POmiedzy niebem a wodą (dokładnie po środku) znajdują się budowle. Kolejno od lewej strony w głębi: biała budowla mająca charakter świątyni z dość strzelistą kopułą w kolorze srebrnym. Od niej na prawo widać równy prostokątny budynek połączony ze świątynią. Można założyć, że to pomieszczenia należące do świątyni. Utrzymane w tym samym odcieniu bieli. Całość świątynia i zabudowania jest doś niewyrażna. Następnie znów od lewej strony ale na 1 planie złote zadaszenie (filary z dachem płaskim). Pod nim tłum ludzi. Widać zbiorowisko. Nie można rozpoznać pojedynczych postaci. Zadaszenie dochodzi do czworokątnej złotej budowli z ozdobnym dachem, która znajduje się w centralnym miejscu zdjęcia. Na prawo od niej stoi czerwona wieża z zielonymi obręczami zwieńczona małą kopułą. Następnie jest widoczna wieża - prawdopodobnie taras widokowy. Wąska wieża a u szczytu płaski talerz. Dalej na prawo kolejna czerwoa wieża z zielonymi  elementami . Zupełnie po prawej stronie są słabo widoczne zabudowania jakby portowe. uzyska możliwość głębszego zrozumienia najważniejszych tradycji, które w zasadniczy sposób wpłynęły i wpływają na kształt współczesnej Azji Południowej, istniejące w niej konflikty, zależności, powiązania i podziały.

Studia przygotowują absolwenta do pracy w środowisku międzynarodowym, z dużą świadomością rzeczywistości socjo-politycznej regionu, a także do analizy i wsparcia merytorycznego w ramach przedsięwzięć kulturowych, społecznych i gospodarczych. Pogłębiają wiedzę na temat specyfiki społeczeństw Indii i Azji Południowej w płaszczyźnie historycznej, społecznej i filozoficznej.

Nasze języki - hindi i urdu

Studenci kierunku uczą się, oprócz języka angielskiego, dwóch języków regionu – hindi i urdu. Nowatorski (w skali Polski i Europy) proces kształcenia polega na zapoznawaniu studentów od początku z hindi i urdu traktowanymi łącznie ze względu na podobieństwa gramatyczno-leksykalne. 

 

Znajomość hindi-urdu jest narzędziem ułatwiającym, a często umożliwiającym skuteczną komunikację w sferach: gospodarki, polityki, działalności organizacji pozarządowych, kultury. W hindi-urdu można porozumieć się na terenie od Pakistanu, poprzez Indie Północne aż po Bangladesz; w dużym stopniu to również język komunikacji na południu Indii, a także język rozpowszechniony wśród indyjskiej diaspory, występujący w skupiskach emigrantów z Azji Południowej.

Nasi specjaliści

Zajęcia na kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową realizowane są w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w szkolnictwie wyższym. Szczególny nacisk położony został na dobór wysoko wykwalifikowanej kadry, co gwarantuje dobrą jakość kształcenia z zastosowaniem najnowszych trendów w dydaktyce. Wykładowcy to badacze współczesnych zagadnień związanych z krajami regionu (Indie, Pakistan, Bangladesz, Sri Lanka) – począwszy od sytuacji społeczno-ekonomicznej i konfliktów komunalnych, poprzez stosunki międzynarodowe, politykę i migracje, aż po kulturę, sztukę, obyczaje i religie. Oferta zajęciowa odzwierciedla bogatą problematykę prowadzonych badań.

 

Zdjęcie wykonane nad rzeką. Po lewej stronie zdjęcia widać tłum ludzi kolorowo ubranych. Częśc znajduje się na niewysokim wzniesieniu przy budowli, której jest widoczny wyłącznie spadzisty dach. Druga część nad samą rzeką przygotowuje się do wejścia na łodzie, albo na nich już siedzi. Na zdjęciu uwieczniony został spory ruch ludzi. Wszyscy coś robią gdzieś się przemieszczają. Prawdopodobnie to święta rzeka w Indiach. Z tyłu w tle widać duży most oparty na podwójnych filarach. Przykuwa uwagę bardzo duża ilość ludzi na lewym brzegu rzeki. Rzeka jest w kolorze sepii.Zajęcia językowe prowadzone są przez dwoje lektorów języków hindi i urdu, czynnych tłumaczy tych języków w mowie i piśmie. Gwarantuje to praktyczne podejście do nauki języków i przygotowanie do pracy zawodowej z ich użyciem.

Stypendia wyjazdowe:

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w wyprawach naukowych do krajów regionu, warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych. Ponadto, studenci mogą aplikować o stypendia naukowe oferowane przez instytucje rządowe i prywatne, nie wyłączając programu Erasmus.

Oprócz Stypendium Rządu Indii (ICCR), studenci mogą aplikować o wyjazd stypendialny do: Centralnego Instytutu Języka Hindi (Kendriya Hindi Sansthan), Malaysia University, Manipal Academy of higher Education, Central Institute of Hindi in Agra.

Z aktualnymi informacjami o oferowanej wymianie studenckiej można zapoznać się na stronie: https://dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bilateralna

 

Gdzie po studiach?

Coraz większe zainteresowanie społeczności międzynarodowej tym regionem świata oraz szybko rozwijająca się współpraca państw Azji Południowej z Unią Europejską powodują wrastające zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się krajami południowoazjatyckimi.

 

Studia nad Indiami i Azją Południową stwarzają możliwość zdobycia wiedzy na temat kontekstów społeczno-kulturowych regionu, połączonej z bardzo dobrą znajomością języków (hindi, urdu, angielski). Wiedza ta, niezbędna do pracy w międzynarodowym biznesie, dyplomacji, placówkach zajmujących się polityką rozwojową oraz bezpieczeństwem i obronnością, umożliwi absolwentowi znalezienie zatrudnienia w instytucjach kulturalnych i naukowo-badawczych, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach handlowych i turystycznych oraz innych zorientowanych na współpracę z krajami regionu.

 

Nasilenie migracji zarobkowej z krajów Azji Południowej (m.in. Indie, Bangladesz) sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na osoby mające doświadczenie z regionem Azji Południowej, w ramach współpracy z takimi organami jak Straż Graniczna, sądy czy prokuratura, które potrzebują nie tylko osób znających język, ale także świadomych różnic kulturowych.  Obserwowane sa także inne formy migracji, zwiększające potrzebę przygotowania wykwalifikowanej kadry, mogącej pracować z osobami przybywającymi na teren Rzeczypospolitej. 

 

Interpretatorzy kultury regionu Azji Południowej mogą stanowić także ważne zaplecze dla różnego typu organizacji i korporacji funkcjonujących w ramach międzykulturowej społeczności  (outsourcing etc.)

Infrastruktura

Na pierwszym planie rower oparty o kwadratowy, czarny stojak, po lewej stronie zielona trawa i drzewa. W głębi widać 3 piętrowy biały budynek z czerwono-brązowymi elementami przy dużych oknach. Budynek jest prostokątny, podobny do nowoczesnego bloku. Przez drzewa przebija się niebieskie niebo.Studia nad Indiami i Azją Pd prowadzone są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którego siedziba mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Oleandry 2a w centrum Krakowa, w sąsiedztwie Błoń krakowskich, Biblioteki Jagiellońskiej i gmachu Muzeum Narodowego, a także graniczy z Parkiem Jordana. Na Rynek Główny można dotrzeć w 10 minut. Instytut dysponuje kilkunastoma nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi. Są to pomieszczenia multimedialne i przygotowane do prowadzenia również specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór Instytutu został włączony do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, która mieści się w bezpośredniej bliskości naszej siedziby, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do jej zbiorów.

Zasady kwalifikacji na kierunek:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Informacje o rekrutacji na kierunek