Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Azjatyckie - STUDIA WYGASZANE W ROKU AKAD. 2022/23 - ZAPRASZAMY NA STUDIA STRATEGICZNE !

Wstęp:

Truizmem byłoby bowiem stwierdzenie, że punkt ciężkości współczesnego świata przesuwa się do Azji. On już tam jest, dlatego też wiek XXI należy uznać za wiek Azji, a my – Polacy i Europejczycy – powinniśmy potrafić jak najlepiej odnaleźć się w tych nowych warunkach. Mówimy bowiem o zróżnicowanym pod względem kulturowym, religijnym, gospodarczym i politycznym kontynencie, który do 2050 roku będzie odpowiadał za ponad połowę światowego PKB.  

Program studiów azjatyckich został utworzony w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, zatrudniającym wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną wyspecjalizowaną w badaniach nad współczesną Azją, czyli zróżnicowanym obszarem rozciągającym się od wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego i Półwyspu Arabskiego po Japonię i Indonezję. Powołaniu do życia studiów azjatyckich przeświecała chęć stworzenia przestrzeni do lepszego oraz pełniejszego zrozumienia nie tylko kultur azjatyckich, ale także funkcjonowania państw, gospodarek i stosunków międzynarodowych w Azji, co w założeniu ma wspierać Polskę w skuteczniejszym odnajdywaniu się we współczesnym świecie, w którym Azja odgrywa kluczową rolę. Program studiów azjatyckich został więc tak skonstruowany, aby jak najlepiej spełnić tę misję. 

Opis studiów:

Studia azjatyckie to unikatowy w stali kraju i regionu program interdyscyplinarnych studiów drugiego stopnia (SUM), skierowany do osób, które chcą zgłębić społeczno-kulturową oraz polityczno-gospodarczą specyfikę społeczeństw i państw azjatyckich w XXI wieku. 

Choć zrozumienie problemów współczesności wymaga poznania ich genezy, w trakcie studiów azjatyckich szczególny nacisk kładziony jest na wyjaśnianie zjawisk i procesów współczesnych, naukę języków orientalnych oraz wyjazdy stypendialne, dzięki czemu nasi absolwenci z powodzeniem odnajdują się w międzynarodowym środowisku pracy, znajdując zatrudnienie m.in. w dyplomacji i biznesie. Dlatego też, oprócz zajęć językowych oraz kursów ogólnorozwojowych dotyczących poszczególnych cywilizacji azjatyckich (chińskiej, muzułmańskiej, hinduistycznej, buddyjskiej i japońskiej), nasi studenci uczęszczają na zajęcia specjalistyczne, które obejmują funkcjonowanie państw, gospodarek, organizacji międzynarodowych oraz stosunków dyplomatycznych na kontynencie azjatyckim (nie pomijając relacji polsko-azjatyckich). Pozwala to na dokonywanie analiz porównawczych pomiędzy poszczególnymi regionami i krajami Azji w zakresie rozmaitych zagadnień szczegółowych, nie wyłączając problematyki zróżnicowanego rozwoju oraz bezpieczeństwa, a także relacji między Azją a resztą świata w XXI wieku. 

Oferta dydaktyczna w zakresie studiów azjatyckich została ponadto poszerzona o kursy eksperckie, w których trakcie specjaliści-praktycy z zakresu dyplomacji, bezpieczeństwa i biznesu przekazują studentom wiedzę szczegółową, dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami analitycznymi oraz najbardziej aktualną wiedzą. Ważnym dopełnieniem programu studiów jest bogata oferta wyjazdów stypendialnych do wysokiej klasy uczelni partnerskich w Europie i Azji. 

Profil absolwenta na kierunku:

Studia azjatyckie to program dający późniejszemu absolwentowi możliwość wyspecjalizowania się w specjalistycznych kwestiach związanych z różnymi krajami oraz regionami kontynentu azjatyckiego. Program został stworzony wokół określonych obszarów tematycznych, dających możliwość pogłębienia wiedzy, przy równoczesnym budowaniu kompetencji służących do zaawansowanego analizowania takich kwestii, jak polityka regionalna i międzynarodowa państw azjatyckich, dyplomacja, problemy bezpieczeństwa i stabilizacji, a także pomoc rozwojowa. 

Oferta językowa:

W ramach programu studiów azjatyckich mają możliwość udziału w lektoratach z zakresu języka angielskiego oraz głównych języków orientalnych (arabski, chiński, koreański, japoński i hindi). Zajęcia językowe prowadzone są przez doświadczonych lektorów, co gwarantuje praktyczne podejście do nauki danego języka oraz przygotowanie do pracy zawodowej z jego użyciem. 

Opis kadry naukowej:

Zajęcia realizowane są w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące w szkolnictwie wyższym. Szczególny nacisk położony został na dobór wysoko wykwalifikowanej kadry, co gwarantuje bardzo dobrą jakość kształcenia z zastosowaniem najnowszych trendów w dydaktyce. Wykładowcy to badacze współczesnych zagadnień związanych z krajami azjatyckimi – począwszy od sytuacji politycznej oraz społeczno-ekonomicznej, poprzez stosunki międzynarodowe i migracje, aż po kulturę, sztukę, obyczaje oraz systemy religijne. Oferta zajęciowa odzwierciedla problematykę prowadzonych w Instytucie badań naukowych. 

Stypendia wyjazdowe:

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w wyprawach naukowych do krajów regionu, warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych. Ponadto, studenci mogą aplikować o stypendia naukowe oferowane przez instytucje rządowe i prywatne, nie wyłączając programu Erasmus. 

Z aktualnymi informacjami o oferowanej wymianie studenckiej można zapoznać się na stronie: https://dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna 

Perspektywy zawodowe/ raczej ścieżki zawodowe absolwentów - informacja o miejscach, gdzie studiują nasi absolwenci – jako opcja niekonieczna

Program studiów azjatyckich tworzony został z uwzględnieniem specyfiki rynku pracy, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym obszarem azjatyckim, zarówno blisko- jak i dalekowschodnim. Na atrakcyjność programu dodatkowo wpływa możliwość wyjazdów stypendialnych i badawczych do poszczególnych krajów, co daje możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć. 

Celem studiów azjatyckich jest więc wykształcenie profesjonalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach (specjalistycznych, w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz językowych), posiadających rzetelną wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych oraz ekonomicznych na kontynencie azjatyckicm. Wzrastająca aktywność Polski w Azji sprawia bowiem, że specjaliści dysponujący tego rodzaju wiedzą stają się coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy.  

Infrastruktura:

Studia azjatyckie prowadzone są na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którego nowa siedziba mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Oleandry 2a w Krakowie. Osiem sal dydaktycznych pozostaje w bezpośredniej administracji instytutu, a pozostałymi ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza, który ma tę samą lokalizację. Wszystkie sale są multimedialne i przygotowane do prowadzenia specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór IBiDW UJ jest włączony do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, która mieści się w bezpośredniej bliskości siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do jej zbiorów.  

Zasady kwalifikacji na kierunek

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Informacje o rekrutacji na kierunek