harmonogramy

Harmonogram - semestr zimowy 2018/2019

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA BLISKOWSCHODNIE
 
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)

STUDIA AZJATYCKIE - STUDIA DALEKOWSCHODNIE
 
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
STUDIA II STOPNIA (UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)

KURSY FAKULTATYWNE 2018/2019

 

Szanowni Państwo terminy przyjazdu profesorów wizytujących mogą ulec zmianie. Dodatkowo prof. P. Das i prof. J. Sykora będą mieć jeszcze zajęcia przez tydzień(nie znamy jeszcze terminu ponownego przyjazdu profesorów)

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019
- zmiana terminu

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Dyrekcji Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

chcę Państwa gorąco zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019,

która odbędzie się we wtorek - 2 października 2018 roku

o godzinie 8.30 w auli P0.1.1 przy ul. Gronostajowej 7.

 

Wykład inauguracyjny wygłosi Pani prof. dr hab. Marta Kudelska z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji.

Zachęcam wszystkich Studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu do udziału w naszej uroczystości.

 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w tym dniu o godzinie 11.30.

 

Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce

 

dr Karolina Rak

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

REJESTRACJA NA PROSEMINARIA  MAGISTERSKIE             SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na PROSEMINARIA MAGISTERSKIE są dostępne wyłącznie dla

  • dla studentów 1 roku studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich)

 

Terminy rejestracji:

I tura: 17.09.2018 godz. 14.30 – 20.09.2018 godz.23:59
II tura: 22.09.2018 godz. 15:00 - 26.09.2018 godz. 23:59

 

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się  i wyrejestrowania się.

 

Limity miejsc w poszczególnych grupach – nie zostaną powiększone!

 

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na proseminaria.

 

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

  REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE                           I SEMESTR ROKU AKAD. 2018/ 2019

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2018/2019

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)

W JĘZYKU POLSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

·       studentów KPSC

 

 odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji:

I tura: 17.09.2018 godz. 15:00 – 20.09.2018 godz.23:59
II tura: 22.09.2018 godz. 15:00 - 26.09.2018 godz. 23:59

DODATKOWA REJESTRACJA W USOSWEB

29.09.2018 godz. 9:00 do 4.10.2018 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

  

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów.

Nie ma możliwości rejestrowania się na przedmioty oraz wyrejestrowania się z nich w innych niż podane wyżej terminy. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne oraz wyrejestrowywania się z nich. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

Przypominamy, że rezygnacja z konieczności zaliczania przedmiotu, na który student dokonał już rejestracji, następuje wyłącznie przez samodzielne wyrejestrowanie się w terminach podanych wyżej. Dostępna w Usos opcja „rezygnacja z zaliczenia”, stosowana dotychczas przez studentów, dotyczy jedynie kursów realizowanych w ramach wolnych żetonów w JCJ. Skorzystanie z tej opcji nie skutkuje zwolnieniem z konieczności zaliczania przedmiotu.

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

 

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE -                   I SEMESTR ROKU AKAD. 2018/ 2019

        REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW SEMESTR LETNI 2018/2019

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)           

W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia)

·       studentów KPSC

·       studentów programu Erasmus

 

 

 odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji:

I tura: 17.09.2018 godz. 15:00 – 20.09.2018 godz.23:59
II tura: 22.09.2018 godz. 15:00 - 26.09.2018 godz. 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone.

  

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów.

Nie ma możliwości rejestrowania się na przedmioty oraz wyrejestrowania się z nich w innych niż podane wyżej terminy. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne oraz wyrejestrowywania się z nich. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

Przypominamy, że rezygnacja z konieczności zaliczania przedmiotu, na który student dokonał już rejestracji, następuje wyłącznie przez samodzielne wyrejestrowanie się w terminach podanych wyżej. Dostępna w Usos opcja „rezygnacja z zaliczenia”, stosowana dotychczas przez studentów, dotyczy jedynie kursów realizowanych w ramach wolnych żetonów w JCJ. Skorzystanie z tej opcji nie skutkuje zwolnieniem z konieczności zaliczania przedmiotu.

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

REGISTRATION FOR OPTIONAL COURSES 1st semester of the academic year 2018 / 2019

REGISTRATION FOR COURSES  IN THE INSTITUTE OF MIDDLE AND FAR EAST STUDIES WINTER SEMESTER 2018 / 2019
 
        OPTIONAL (MONOGRAPHIC) COURSES IN ENGLISH
 

We kindly inform you that enrolment for optional courses for eligible students, i.e.:

  • all full-time students studying in the Institute of Middle and Far East Studies (apart from 1st year students of full-time studies, specialization of Far East Studies and Middle East Studies, first degree)
  • students of the Centre for Comparative Studies of Civilisation 
  • students of the ERASMUS Programme  

 

 will be held on the following dates: Registration deadlines: First round:  from 17.09.2018 hrs 15:00 till 20.09.2018 hrs 23:59 Second round:  from 22.09.2018 hrs 15:00 till 26.09.2018 hrs 23:59
 
During the first round – all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses.
 
During the second round - all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses. During the second round the registration will be opened only for courses for which the limit will not be completed or where limits will be extended.  Students enrolling for the course via online registration are obliged to attach this course on the date on which they enrolled themselves for it. Students who do not attach the course will automatically be deregistered from it on the next data migration. During all enrolments students may register themselves for courses as well as deregister themselves from courses. 

There is no possibility to enrol for or deregister from courses at other times than specified above.  Any applications for registration for monographic courses or deregistration from these courses will not be considered. Students who will not enrol for a sufficient number of courses or will forget to deregister, have to take into account all the consequences of this fact.

We would like to remind you that the resignation from the necessity to pass the subject for which the student has already been registered is possible only by selfderegistration within the dates given above. The option “resignation from passing” available in USOS and applied so far by students, concerns only the courses realised as a part of free tokens in the Jagiellonian Language Centre. Using this option does not result in exemption from the necessity to pass the course.

Please, make well-thought-out decisions.

Opisy sal

  • IK - sala w Instytucie Konfucjusza - Radziwiłłowska 4; sala 103 - sala malinowa, sala 104, sala 7;
  • sale przy Gronostajowej 3: 129, 146, 153 (I piętro), 025, 0.37, 0.38, 0.48, 0.49 (parter);
  • sale przy Gronostajowej 5 (budynek tzw. mrówka): G.042, G.043
  • sale przy Gronostajowej 7: P.01; P.1.1; P.1.2, aula, 1.02, 103; 104, 1.1.2, 1.28, 2.06, 3.06,
  • sala przy ul. Łojasiewicza 4 (Wydział Matematyki i Informatyki): s. 004 - aula
  • sale przy ul. Łojasiewicza 11 (WYdział Fizyki) - s. A. 108 

Egzaminy semestr zimowy 2018/2019

 

 

nazwa przedmiotu

wykładowca

data egzaminu

godzina egzaminu

sala    

Filozofia islamu ks. prof. dr hab. K. Kościelniak 28.01.2019 10.00-11.30 s. 049
Historia krajów muzułmańskich ks. prof. dr hab. K. Kościelniak 28.01.2019 11.45-13.15 s. 049
Islam w Azji Południowo-Wsch. ks. prof. dr hab K. Kościelniak 28.01.2019 13.30-15.00 s.049
Wstęp do islamu ks. prof. dr hab. K. Kościelniak 29.01.2019 10.00-11.30 aula
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Sesja poprawkowa w semestrze letnim 2018/2019

nazwa przedmiotu wykładowca data egzaminu godzina egzaminu sala
Metody i techniki badań społecznych dr K. Dziurzyński 17.06.2019 11.00-13.00