Rozliczenie punktowe i stypendia naukowe

Rozliczenie punktowe poszczególnych programów studiów od roku akad. 2018/2019

Ogólne zasady obliczania średniej do stypendium naukowego

 1. Przy obliczaniu średniej ważonej brane są pod uwagę oceny i punkty studenta
  • oceny z egzaminów
  • oceny przedmiotów zakończonych zaliczeniem na ocenę
  • ocena końcowa z języka orientalnego (nie są brane pod uwagę oceny semestralne)
  • ocena końcowa z języka angielskiego
 2. Do średniej nie są liczone oceny i punkty wynikające z minimów programowych/różnic programowych (dot. studentów SUM'u).
 3. Do średniej ocen zaliczane są wszystkie przedmioty (poza przedmiotami z minimów programowych dla SUM'u), które student zaliczał w roku akad 2010/2011.
 4. Do średniej ocen nie zalicza się przedmiotów tzw. przepisanych – czyli uzyskanych na innych studiowanych kierunkach.
 5. Do średniej ocen nie wlicza się przedmiotów już zaliczanych w roku akad. 2010/2011 do punktacji w ramach ubiegłorocznej nadwyżki punktowej.

Oceny przepisywane

Dla osoby, która przepisuje ocenę z innego kierunku stosuje się procentowy współczynnik do obliczania wysokości stypendium:
 • osoba, która nie przepisała żadnej oceny uzyskuje 100% współczynnik, 
 • osoba, która przepisała ocenę uzyskuje – w zależności od ilości przepisanych ocen niższy współczynnik procentowy.

Sposób obliczania

Kwotę stypendium wypłacanego studentowi ustala się przez przemnożenie wysokości stypendium w przedziale do którego zakwalifikował się student, przez współczynnik:

60 pkt ECTS = 100 %

40 pkt ECTS (punkty, które student uzyskał bez przepisywania) = x

x = 66,66 %

Stypendia dla osób w ramach wyjazdów ERASMUS, MOMOYAMA

 • Student, który był na stypendium w ramach programu Erasmus, bądź  na Uniwersytecie Momoyama i nie brał urlopu studenckiego i rok, bądź semestr zaliczał w/w uczelniach będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu średniej i przy przyznawaniu stypendium na ogólnych zasadach.
 • Punkty ECTS na podstawie dokumentów potwierdzających zaliczenie zajęć wydanych przez uczelnię zagraniczną w wypadku programu Erasmus wpisuje do indeksu i do karty - pani mgr K. Dziedzic- parafuje pani dr E. Trojnar , w wypadku Momoyama University – pani dr E. Trojnar.

Warunki otrzymania stypendium za wyniki w nauce

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student który:

 • Zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia
 • Uzyskał średnią ocen w roku akad 2010/2011 nie niższą niż 4,0
 • Do końca roku akademickiego (30 września 2011 roku) 2010/2011 wypełnił wszystkie warunki przewidziane planem i programem studiów wymagane do zaliczenia roku
 • Przedmioty zaliczał w innej Uczelni w ramach programu ERASMUS, MOST bądź w Momoyama University

Stypendium za wyniki w nauce nie może uzyskać student, który:

 • Korzysta z wpisu 50 punktowego na kolejny rok studiów
 • Powtarzał rok studiów i nie zaliczył oprócz powtarzanego roku studiów kolejnego

Warunki otrzymania stypendium za wyniki w nauce (dla studentów I roku II stopnia)

Studenci I roku studiów II stopnia mogą ubiegać się o stypendium naukowe na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów I stopnia.

O stypendium naukowe może ubiegać się student , który studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia.

Ponadto:
studenci UJ – powinni dostarczyć średnią ważoną,
studenci spoza UJ – powinni dostarczyć średnią arytmetyczną.