Wyjazdy stypendialne oferowane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodwej

Informacje o ofercie stypendialnej BUWiWMU

Aktualne inforacje znajdują się zawsze tutaj.

Zamieszczona na tej stronie oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018 została opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia zagraniczne w roku akademickim upływa:

 

30 listopada

W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż powyżej, zaznaczone jest to przy kraju, którego to dotyczy.
Kandydaci proszeni są o rozważne zgłaszanie swoich kandydatur w macierzystych uczelniach. Rezygnacja z wyjazdu na stypendium zagraniczne już po akceptacji kandydatury przez partnera zagranicznego powoduje iż strona polska traci miejsce. Zgłoszenie innego kandydata jest już wtedy niemożliwe.


Zgłoszenie powinno zawierać:

1. kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał nr 1);
2. życiorys naukowy (zał nr 2) – dotyczy tylko pracowników naukowych;
3. wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
4. potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
5. informację o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów;
6. potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy (nie dotyczy kursów językowych);
7. wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał nr 3)
8. plan badawczy pobytu.
Wszelkie dokumenty w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym jest to podane w ofercie przy kraju, którego to dotyczy).

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Przypominamy, iż jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium.

Pierwszeństwo  w uzyskaniu stypendium mają kandydaci, którzy nie byli w latach poprzednich stypendystami w ramach oferty stypendialnej BUWiWM.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wynikach Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia.

Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego.

Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akceptację partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania stażu czy uczestniczenia w kursie językowym, studiach częściowych lub innych formach kształcenia za granicą. Wypłacane stypendium zarówno przez Stronę polską jak i partnerów zagranicznych zapewnia pokrycie podstawowych kosztów pobytu.

W przypadku podpisania programów naukowych z krajami innymi niż wymienione w ofercie Biuro powiadomi oddzielnie o tym fakcie.

Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie pisma BWM-I-1362/EK/2006.

Więcej informacji zanjdziecie Państwo na http://buwiwm.edu.pl/ .

CHINY (ChRL)

Wymiana na podstawie Porozumienia między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisana w Pekinie dnia 20 grudnia 2011r.
Porozumienie przewiduje wymianę:

40 stypendystów; w tym: studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na roczne studia lub staż naukowy, trwające od września do połowy lipca, głównie w zakresie nauki języka chińskiego.

Stypendia wypłaca strona polska.

Dokumenty do BUWiWM należy składać za pośrednictwem uczelni do 30 grudnia

Kandydaci nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni chińskiej.

EGIPT

Kwalifikacja warunkowa.

Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010.
(automatycznie przedłużany do czasu podpisania kolejnego Programu)

PROGRAM PRZEWIDUJE:

  • 40 (czterdzieści) miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze dla studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki, realizowane w egipskich uczelniach i instytucjach naukowych;
  • 80 (osiemdziesiąt) miesięcy stypendialnych dla Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendium wypłaca strona polska.

MONGOLIA

Program współpracy pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego podpisany w Warszawie w dniu 21 stycznia 2013 roku zakłada, że Strona mongolska przyjmie do 16:
– studentów polskich szkół wyższych na studia semestralne w zakresie języka mongolskiego lub staże naukowe
– nauczycieli akademickich polskich szkół wyższych na staże naukowe
na łączny okres do 64 miesięcy.

Stypendium wypłaca strona wysyłająca.

WIETNAM

Zasady i warunki współpracy zostały określone w Porozumieniu pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na lata 2005-2008. Porozumienie jest automatycznie przedłużane na dalsze okresy trzyletnie,

Porozumienie przewiduje kierowanie 10 osób rocznie: studentów, uczestników studiów doktoranckich, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych na staże naukowe trwające do 10 miesięcy. Stypendia wypłaca strona polska.

 

 

 

 

 

JAPONIA

 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ogłosiło nabór na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych. Wśród nich znajduje się wymiana realizowana jest na podstawie polsko – japońskiej umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Strona japońska oferuje 8 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów. Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas. Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów (mgr, inż.). Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach: Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test ze znajomości języka japońskiego, a osoby nie znające języka japońskiego, lub znające go w stopniu niewystarczającym do odbycia stażu w tym języku, dodatkowo piszą test z języka angielskiego. O akceptację uczelni japońskiej kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie. Termin zgłoszenia kandydatów: 30.03.2017 r. Kandydaci z uczelni artystycznych i medycznych zgłaszani są przez uczelnie macierzyste odpowiednio do Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Zdrowia. Stypendia wypłaca strona japońska.

Informacje pochodzą ze strony: buwiwm.edu.pl

Kontakt: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ul. Ogrodowa 28/30 00-896 Warszawa tel. 22 826 74 34 biuro@buwiwm.edu.pl buwiwm.edu.pl

Korea

1. Program stypendialny rządu Koreańskiego 2017:

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Ambasady Republiki Korei w RP.

 

2. Stypendia w ramach umowy międzyrządowej o wymianie kulturalnej:

 http://buwiwm.edu.pl/inne-stypendia/