Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kursy Językowe Erasmusa EILC

Informacje o kursach językowych Erasmusa dostępne są na stronie internetowej.
Informacje o kursach językowych Erasmusa dostępne są na stronie internetowej.

Lifelong Learning Program – Uczenie się przez całe życie

Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie(The Lifelong Learning Program), powstałego w roku 2007/2008 w miejsce funkcjonującego w latach 1995-2006 programu edukacyjnego Sokrates/Erasmus. Uczenie się przez całe życie –  LLP, to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Założenia programowe LLP, koncentrują się na rozwoju różnych form uczenia się, poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach członkowskich. W skład programu wchodzą: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, programy międzysektorowe oraz program Jean Monnet.

LLP – Erasmus

Program skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów oraz pracowników. Powstał na bazie idei reformy i modernizacji systemów szkolnictwa wyższego w Europie. Wzmocnienia procesu internacjonalizacji, poprzez wspieranie mobilności studentów i pracowników, realizację projektów wielostronnych, realizację sieci tematycznych i strukturalnych. A także zwiększenia atrakcyjności kształcenia w Europie, poprawa warunków i rozszerzenie zakresu mobilności,usunięcie barier utrudniających mobilność poprzez uznawalność akademicką i porównywalność kwalifikacji(ECTS) a także wzmocnienie współpracy między szkołami wyższymi (projekty wielostronne i sieci tematyczne).

Realizacja celów poprzez działania zdecentralizowane w obszarach

 • mobilność studentów(studia i praktyka),
 • mobilność nauczycieli akademickich,
 • mobilność pracowników uczelni,
 • mobilność „krótkoterminowa" – kursy intensywne,
 • intensywne kursy języków rzadziej nauczanych,
 • projekty tematyczne i sieci tematyczne Erasmusa.

W ramach programu LLP – Erasmus Mundus, który jest programem scentralizowanym i administrowanym na poziomie Komisji Europejskiej mobilność realizowana jest w obszarach:

 • wspólnych studiów II i III stopnia, realizowana, przez co najmniej trzy uczelnie europejskie,
 • projekty wspierające mobilność pomiędzy UE a krajami trzecimi,
 • projekty promujące szkolnictwo wyższe w UE,
 • wspieranie procesu reform i modernizacja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Bałkanów Zachodnich, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu,
 • modernizacja programów kształcenia i dialog międzykulturowy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu Erasmus przygotowaną dla studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.