Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

stypendium grant

Szanowni Państwo,

konkurs rozstrzygnięty. Laureatem zostala pani Monika Kwiatkowska, która uzyskała największą ilośc punktów. Stypendystka będzie realizować zadania research assistant. W konkursie brały udział 4 osoby. Ostateczna lista konkursowa poniżej:

L.p Nazwisko i imię punkty
1 Kwiatkowska Monika 3,85
2 Michcik Julia             3,0
3 Targowski Jan               3,0
4 Adam Pawluczyk 2,5
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN

Konkurs na stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektu realizowanego przez panią dr hab. Joannę Dyduch, prof. UJ. Poniżej warunki i wymagania dla kandydatów.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 22 
Bezpieczeństwo energetyczne i rosnąca współzależność międzynarodowa. Izraelska polityka energetyczna w procesie tranzycji.

 

Termin składania ofert: 17 października 2023, 15:00
Forma składania ofert: email

Sposób kwalifikacji: rozmowa w języku angielskim

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18 października 2023 roku

Warunki zatrudnienia:
Miejsce pracy: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ul. Oleandry 2a, Kraków oraz praca zdalna

Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: ok 15.11.2023 r

Stypendium: 1 000,00 zł miesięcznie przez 3 miesiące; kwota może
obejmować obciążenia publiczne i prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r.
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
 

Wymagania:

 • ogólna wiedza i zainteresowanie stosunkami międzynarodowymi, energetyką i regionem Morza Śródziemnego
 • umiejętność prowadzenia kwerendy bibliotecznej i obsługi elektronicznych baz danych
 • dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego (w piśmie i mowie)
 • wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i organizacji pracy
 • znajomość języka hebrajskiego jest dodatkowym atutem
 • spełnianie minimum jednego z poniższych kryteriów w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (wymóg NCN):
  a) student studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów
  magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
  b) uczestnik studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo
  o szkolnictwie wyższym);
  c) doktorant w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zakres prac asystenta w grancie:

 • opracowywanie przeglądu literatury tematu
 • opracowywanie materiału empirycznego
 • konsultacje merytoryczne planu badawczego
 • opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących realizacji grantu
 • opracowanie techniczne i korekta przygotowywanych przez wykonawców grantu tekstów naukowych
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów upowszechniających wyniki badań oraz działań realizowanych w ramach projektu
 • pomoc w obsłudze logistycznej projektu
 • organizacja bieżących wydarzeń akademickich związanych z grantem

Informacje dodatkowe - równie ważne !

Kompletna aplikacja powinna zawierać:
1. Podanie do kierownika grantu o przyznanie stypendium w ramach projektu NCN
OPUS 22 Bezpieczeństwo energetyczne i rosnąca współzależność międzynarodowa. Izraelska polityka energetyczna w procesie tranzycji.

2. Potwierdzenie że kandydat jest uczestnikiem pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich, lub doktoranckich (zgodnie z wymogami NCN).
3. Życiorys naukowy (CV) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia
wraz ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych.
4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz
uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego.
5. Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik)

6. Klauzula informacyjna - RODO
Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 17
października 2023 roku do godziny 15:00 CEST (decyduje czas serwera pocztowego) pocztą
elektroniczną (temat maila: stypendium NCN Opus 22) na adres
pracownika projektu: agnieszka.mielczarska@uj.edu.pl. Przewidywany
termin rozstrzygnięcia konkursu po 20 października.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko stypendysty, zespół badawczy od 1 czerwca 2023 roku został rozszerzony o jednego współpracownika. Jest nim pani  Sevinj Novruzova, która będzie realizować zadania research assistant. W konkursie brało udział 10 osób. Ostateczna lista konkursowa poniżej:

 

 1. Sevinj Novruzova

 2. …………………………

 3. Adam Pawluczyk

 4. Nazia Azzim

 5. Claris Diaz

 6. Szymon Król

 7. ……………………..

 8. Maciej Sawicki

 9. Jan Targowski

 10. Maria Brylska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Energy security and increasing international interdependence. Israeli energy policy in transition

Historia izraelskiej innowacyjności, międzynarodowej konkurencyjności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego, to historia sukcesu. Izrael jest czasem nazywany „willą w dżungli”, a Izraelczycy „narodem start-upów”. Jednak od czasu powstania w 1948 r., Izrael borykał się z wieloma wyzwaniami dla rozwoju i bezpieczeństwa. Historycznie był on zawsze importerem energii netto, a bezpieczeństwo energetyczne było jednym z głównych czynników branych pod uwagę przy formułowaniu polityk rządowych.  

Kolejne rządy izraelskie musiały mierzyć się z poważnymi problemami, wynikającymi głównie z zagrożenia militarnego ze strony sąsiadujących państw arabskich oraz z braku własnych surowców energetycznych. Tradycyjne postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego, polegające na koncentracji uwagi na zapewnieniu ciągłości dostaw energii kosztem pozostałych jego aspektów, przede wszystkim ekonomicznych i środowiskowych, uległo istotnej zmianie dekadę temu wraz z odkryciem przez Izrael znaczących złóż gazu ziemnego. Szacuje się, że mogą one pokryć krajowe zużycie gazu przynajmniej przez 30 lat, pozwalając przy tym na znaczny eksport nadwyżek. Po raz pierwszy stwarza to okazję na rozwój bardziej liberalnego rynku energetycznego w Izraelu, który dotychczas określany był mianem wyspy energetycznej. Obecne rządy stanęły tym samym przed poważnym dylematem: jak utrzymać dynamiczny rozwój gospodarczy państwa, napędzany głównie przez rozwój wysokich technologii i międzynarodową konkurencyjność, wykorzystując we własnej gospodarce w coraz większym zakresie wydobywany surowiec energetyczny. A wszystko to w warunkach utrzymujących się zagrożeń dla bezpieczeństwa państwowego, które uzasadniają ingerencję, a nawet kontrolę państwa nad sektorami zdefiniowanymi jako strategiczne.  

CEL: 

Projekt badawczy ma na celu wprowadzenie ram analitycznych zaprojektowanych dla ukierunkowania przyszłych badań w zakresie polityki energetycznej. Ma on też rzucić nowe światło na relacje między problemami bezpieczeństwa narodowego, zjawiskiem współzależności (zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym) oraz formułowaniem i wdrażaniem polityki energetycznej w Izraelu. Celem projektu jest też zbadanie ewolucji izraelskiej polityki energetycznej przez pryzmat interesów najważniejszych aktorów debaty, z uwzględnieniem dominujących narracji, odnoszących się do procesu jej formułowania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów jej polityzacji oraz SEKURYTYZACJI.  

Wobec powyższego, w ramach projektu chcemy: 

 1. Uzyskać odpowiedź na pytanie o główne motywacje, interesy i cele aktorów sekurytyzujących w izraelskiej polityce energetycznej. 
 1. Zbadać, czy Izrael, zważywszy na znaczącą rolę kwestii bezpieczeństwa w dyskursie publicznym, faktycznie jest podatnym gruntem dla procesów sekurytyzacyjnychw obszarze polityki energetycznej, czy też występują ich istotne ograniczenia.  
 1. mając na względzie normatywny charakter procesów politycznych, interesuje nas jakie są konsekwencje sekurytyzacji dla systemu politycznego w tym: stanu demokracji liberalnej, wolnego rynku oraz międzynarodowego ładu politycznego. 

Mamy nadzieję, że wnioski z badań będą stanowić również istotny wkład w dyskusję nad formułowaniem polityki energetycznej w innych państwach.