Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Agnieszka Kuszewska-Bohnert

Dr hab. Agnieszka Kuszewska-Bohnert

e-mail:
dyżur dla studentów
wtorek 18.15-19.15, MS Teams, po wcześniejszym umówieniu mailowym
Notka biograficzna:

Agnieszka Kuszewska, dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych. Doktorat: Uniwersytet Śląski, 2009; habilitacja: Polska Akademia Nauk, 2016. Przedmiotem jej badań są współczesne stosunki międzynarodowe, w tym zwłaszcza geostrategiczne, polityczne, społeczne i gospodarcze problemy Azji Południowej, współczesna historia oraz relacje państw tego regionu z USA, Chinami, UE i Azją Centralną. Bada problematykę związaną z obecnymi konfliktami międzynarodowymi, bezpieczeństwem, procesami radykalizacji, a także prawami człowieka, zwłaszcza w kontekście konfliktu kaszmirskiego.  Autorka wielu publikacji naukowych o powyższej tematyce. Prowadziła wykłady gościnne na następujących uczelniach: University of the Punjab, Quaid-e-Azam University, Christian Forman College, Peshawar University, Government College University Faisalabad (Pakistan), Jawaharlal Nehru University, University of Calcutta (India), Rostock University (Germany), University of Tartu (Estonia), University of Latvia, Baltic Academy, Riga (Latvia), Tashkent State University of Economics (Uzbekistan). 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Kuszewska Agnieszka, 2020. ‘Naya Pakistan? Wybrane problemy polityki zagranicznej Pakistanu w kontekście dynamiki bezpieczeństwa regionalnego', ​Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, No. 1(64), 2020, pp. 295–311, https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.15 

Kuszewska Agnieszka, 2020. „Azja Centralna w polityce bezpieczeństwa Indii w XXI wieku” (Central Asia in India’s security policy in the 21st century), in: T. Kubin, J. Łapaj-Kucharska, T. Okraska (red.) Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych Katowice, Silesian University 2020, pp. 689-713. 

Kuszewska Agnieszka, 'Prospects, Threats and Challenges of India’s ‘Connect Central Asia’ Policy in the Current International Security Context', in: Khan Kashif Hassan (red.) India and Central Asia: The Strategy of Re(connectivity), KW Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 2020, pp. 21–38. 

Kuszewska Agnieszka, Khan Kashif Hassan, 'The Significance of India's (Re)connectivity Strategy in Central Asia. An Introduction', in: Khan Kashif Hassan (red.) India and Central Asia: The Strategy of Re(connectivity), KW Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 2020, pp. xiii–xxii. 

Kuszewska Agnieszka, 2019. “Rebuilding a social contract: the role of media and academia in shaping a new narrative in Pakistan”, The Journal of Humanities and Social Sciences, 27 (1), University of Peshawar, Pakistan, pp. 17–32. 

Kuszewska Agnieszka, 2019. Wybrane wyzwania polityki wewnętrznej i zagranicznej Pakistanu (Selected problems of Pakistan’s domestic and foreign policy), in.: Pendrakowska, P., Woźnica, J. (red.) Raport: Wyzwania w Azji. (Challenges in Asia: A Report), Asian Century, Warszawa 2019, pp. 225–240. 

Kuszewska Agnieszka, Strategia Pakistanu wobec Afganistanu po 2001 roku: geneza, reperkusje i perspektywy (Pakistan’s post-2001 strategy towards Afghanistan: roots, repercussions, perspectives), in: P. Matera, M. Pietrasiak, R. Bania, R. Stelmach (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska, Wyd. Rambler, Warszawa 2017, pp. 625–640. 

Kuszewska Agnieszka, Nitza Agnieszka, Selected Aspects of Pakistan’s Post-2013 Foreign Policy, w: IAAPS (Indian Association of Asian and Pacific Studies) Perspective, Vol. 2, September 2017, Kolkata, India, pp. 33–46.  

Kuszewska, Agnieszka, 2017. Państwo w państwie – armia jako architekt strategii regionalnej Pakistanu (State within a state – Army as an Architect of Pakistan’s Regional Strategy), in: Ł. Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar (ed.), "Bliżej Azji: współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa" (Closer to Asia: Contemporary Security Challenges), Scholar Press, Kraków, pp. 48–62. 

Kuszewska, Agnieszka, 2017. India-Pakistan Conflict Escalation and De-Escalation: the Dynamics of Contemporary Security Challenges, in: D. Stasik (ed.) Polish Contributions to South Asian Studies, Elipsa, Warsaw 2017, pp. 94–109. 

Kuszewska, Agnieszka. 2017. Bezpieczeństwo energetyczne jako element międzynarodowej strategii Indii w XXI w., (Energy Security in India’s International Strategy in the 21st Century) in: M. Pietraś, J. Migasiewicz (ed.), Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, (Energy Security in Contemporary International Relations) Lublin: Wyd. UMCS. 

Kuszewska, Agnieszka. 2016. Difficult neighbourhood: the key objectives of Pakistan’s Foreign Policy Towards India in the 21st Century, „Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University”, No. 40, 2016, Jagiellonian University, Krakow, pp. 415–436. 

Kuszewska, Agnieszka. 2016. Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir: kontekst etnoreligijny (India-Pakistan Kashmir Conflict. Ethno-cultural Context), in: R. Zenderowski, D. Wybranowski, Religia w konfliktach etnicznych (Religion in Ethnic Conflicts), Lublin: Wyd. KUL, Lublin 2016, pp. 363–380. 

Kuszewska Agnieszka, 2016. Stosunki Polski z Indiami i Pakistanem w XXI wieku. Szanse i prognozy na przyszłość, (Poland’s Relations with India and Pakistan. Chances and Future Prospects) w: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Uniwersytet Śląski,  Katowice 2016, str. 339–362. 

Kuszewska, Agnieszka. 2015. Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, (Understanding Pakistan. Radicalization, Terrorism and Other Challenges).Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 347 pages, paperback. 

Kuszewska, Agnieszka, 2015. Central Europe, the European Union and Emerging Asia, in: K. Srinivashan, F. Erixon, Europe in Emerging Asia. Opportunities and Obstacles in Political and Economic Encounters. Rowman & Littlefield International, London 2015, pp. 209–232. 

Kuszewska, Agnieszka, 2015. Prawa człowieka w indyjskim Kaszmirze jako element konfliktu indyjsko-pakistańskiego (Human Rights in Indian Kashmir as an Element of India-Pakistan Conflict) in „International Relations” No. 4, Vol. 51, Institute of International Relations, University of Warsaw, pp. 219–237. 

Kuszewska Agnieszka, 2015. Lal Ded: Kashmiri Rebel Saint-poetess and her Legacy, in: “Pakistan Vision”, Vol. 16, No. 1, 2015, Pakistan Study Centre, University of the Punjab, Lahore, pp. 1–17. 

 Kuszewska, Agnieszka, 2014. The Roots and Dynamics of Kashmir Conflict between India and Pakistan, in: L. Thanh, P. Łonyszyn, Asia in the XXI century: Conflicts and Disputes, Toruń: Wyd. A. Marszałek, pp. 85–98. 

Kuszewska, Agnieszka, 2014. Paradygmat realistyczny w polityce bezpieczeństwa Pakistanu (Realist Paradigm in Security Policy of Pakistan), in: E. Haliżak, J. Czaputowicz, Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, (Realist Theory in International Relations), Warsaw: Wyd. Rambler, pp. 33–47. 

Kuszewska, Agnieszka, 2014. Chiny i Indie – rywalizacja o status mocarstwa. Szanse i prognozy na przyszłość, (China and India – Emerging Powers Rivalry. Future Prospects) in: J. Wardęga (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych (Contemporary China in International Relations), Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 249–268. 

Kuszewska, Agnieszka, 2014. Metodologia badań nad konfliktem kaszmirskim: projekt autorski, (Research Methodology on Kashmir Conflict. Author’s Project) Akademia Obrony Narodowej, in: Sienkiewicz P., Świeboda H. (red.), „Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego (Research Methodology on National Security). Tom VII”, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2014, pp. 262–275. 

Kuszewska, Agnieszka. 2013. Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, (India and Pakistan in International Relations. Conflicts, Strategies and Security),Warsaw: Difin Publishing House, 333 pages, paperback. 

Kuszewska, Agnieszka, 2012. Wykorzystanie siły państwa na przykładzie indyjsko-chińskiej rywalizacji o bezpieczeństwo energetyczne (Using the Power of the State in Sino-Indian Energy Security Rivalry), in: E. Haliżak, M. Pietraś (ed.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych (The Levels of Analysis of International Relations) Volume II, Warsaw: Rambler Press, pp. 73–92.  

Kuszewska, Agnieszka, 2012. Stanowisko Chin wobec indyjsko-pakistańskiego konfliktu o Kaszmir w latach 1949–2011, (China’s Stance on India-Pakistan Kashmir Conflict in the Years 1949–2011) in: M. Pietrasiak, T. Kamiński (ed.), China goes global. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej (China Goes Global. Rising China in International Relations), Łódź: Wyd. Naukowe Ibidem, pp. 169–186. 

Kuszewska, Agnieszka, 2011. Między rywalizacją a współpracą: zarys relacji chińsko-indyjskich w XXI wieku, (Between Rivalry and Cooperation. An Outline of Sino-Indian Relations in the XXI Century)  in: K. Żakowski (ed.): Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia, (Contemporary East Asia. Selected Problems) Łódź: Wyd. Naukowe Ibidem, pp. 69–83. 

Kuszewska Agnieszka. 2010. Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir, (India-Pakistan Kashmir Conflict),Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 340 pages, paperback. 

Kuszewska, Agnieszka, 2010. Desekurytyzacja konfliktu o Kaszmir w latach 2003-2010: perspektywa indyjska i pakistańska, (Desecuritization of Kashmir Conflict in the Years 2003-2011) in: W. Kostecki (ed.) Zaawansowane zapobieganie konfliktom, (Advanced Conflict Prevention) Warsaw: ASPRA-JR Press, pp. 169–186. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Projekt badawczy (zespołowy) “Zaawansowane zapobieganie konfliktom” 

Nr N N116 2744 38, okres trwania: 2010-2012,  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu było teoretyczne i praktyczne odniesienie się do problematyki skutecznych metod służących zmniejszaniu ryzyka eskalacji konfliktów. W tym rozumieniu zaawansowane zapobieganie konfliktom wiąże się z próbą identyfikacji najistotniejszych czynników, które sprzyjają pokojowym relacjom między uczestnikami stosunków międzynarodowych. Konsekwencją tak ukierunkowanych badań jest stworzenie jak najpełniejszej listy dostępnych środków ułatwiających upowszechnianie pokojowych rozwiązań. Stosowanie zaawansowanego zapobiegania wiąże się z maksymalizacją takich działań, co z kolei zmniejsza ryzyko wybuchu przemocy. Działania te odnoszą się przede wszystkim do wczesnej fazy konfliktu. Zrealizowane badania stanowiły wkład w analizę przebiegu współczesnych konfliktów międzynarodowych, koncentrując się na procesach, które sprzyjają ich deeskalacji. 

Projekt badawczy (zespołowy) “Prawa człowieka w polityce Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru”  

Nr projektu: 2012/05/B/HS5/00726 

Źródło finansowania: NCN, okres trwania 2013-3017 

Opis projektu: 

Celem projektu badawczego jest zgłębienie tematyki związanej z polityką indyjską i pakistańską wobec Kaszmiru w kontekście znaczenia Indii i Pakistanu we współczesnych stosunkach międzynarodowych, prawnomiędzynarodowych zobowiązań obydwu krajów, będących uczestnikami światowego reżimu praw człowieka, oraz tradycyjnie deklarowanych wartości w Indiach i Pakistanie, uzasadnianych przed odwołanie się do tamtejszej spuścizny kulturowej. 

Punktem wyjścia do badań jest między innymi założenie, że istnieje dysonans między ogólnym wizerunkiem Indii jako państwa o tradycjach demokratycznych – co, przynajmniej w teorii, samo przez się implikuje oczywistość przestrzegania standardów praw człowieka – a stanem faktycznym, w ramach którego indyjski system prawotwórczy pozwala na wdrażanie specjalnych ustaw, obowiązujących między innymi w stanie Dżammu i Kaszmir, których realizacja skutkuje bezprecedensowym łamaniem podstawowych praw człowieka. Co więcej, ustawy te niejednokrotnie otaczają ochroną osoby odpowiedzialne za popełnianie tych czynów (przedstawicieli służb mundurowych). 

Projekt badawczy (indywidualny) “Polityka wewnętrzna i zagraniczna Pakistanu” 

Uniwersytet SWPS, 2017, nr projektu: WNHiS/2016/A/59 

Opis projektu: 

Projekt obejmował badania terenowe w Pakistanie dotyczące wyzwań polityki wewnętrznej i zagranicznej, zwłaszcza w odniesieniu o USA i Chin. W ramach wyjazdu badawczego przeprowadzono liczne wywiady z działaczami praw człowieka, dziennikarzami i innymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, spotkania z naukowcami z Uniwersytetu Pendżabskiego, przeprowadzenie gościnnych wykładów i seminariów doktorskich w Pakistan Study Centre. Częścią realizacji projektu był też udział w międzynarodowej konferencji naukowej “CPEC: political, economic and Social Perspectives”, Department of History and Pakistan Studies, University of the Punjab, Lahore, Pakistan, 11–13 września 2017 

 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8888-8566 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZFt3KVgAAAAJ&hl=en 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/profile 

Academia.edu: https://uj-pl.academia.edu/AgnieszkaKuszewska