Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eastern European Communist Countries towards the Far East during the Cold War

Eastern European Communist Countries towards the Far East during the Cold War

6-7 czerwca 2019 roku

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się międzynarodowa konferencja „Eastern European Communist Countries towards the Far East during the Cold War”, zorganizowana przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz Biuro Badań Historycznych IPN. W komitecie organizacyjnym znaleźli się: dr Marek Hańderek (UJ/IPN), dr Przemysław Gasztold (IPN) oraz Sylwia Szyc (IPN). W konferencji uczestniczyło kilkunastu badaczy z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Albanii. Obrady otworzyli: wicedyrektor IBiDW UJ prof. Renata Czekalska oraz wicedyrektor BBH IPN dr Rafał Leśkiewicz.

Wśród zaprezentowanych referatów najwięcej dotyczyło relacji Chin, Korei Północnej i Wietnamu z państwami Europy Wschodniej. Szczególnie eksponowane były stosunki polityczne i ekonomiczne. Nieco mniej uwagi poświęcono – nie mniej ważnym zagadnieniom – takim jak kontakty naszego regionu z Japonią i Indiami. Oprócz wyszczególnienia państw najczęściej przywoływanych w referatach, można wskazać również przynajmniej dwa wiodące problemy. Po pierwsze, kilkoro uczestników omawiało kwestie międzynarodowych komisji działających w Korei i Indochinach, w których pracowali m.in. reprezentanci Polski, Czechosłowacji i Węgier. Po drugie zaś, często pojawiała się się kwestia aktywności wywiadów europejskich państw komunistycznych na terenie Azji Wschodniej.

Po każdym z paneli złożonych z 3 referatów miała miejsce ożywiona dyskusja, dowodząca, że jeszcze wiele kwestii powinno zostać zbadanych i opisanych. Ponadto zgromadzeni dostrzegli niemało podobieństw i korelacji w odniesieniu do stosunków całego szeregu państw naszego regionu z wybranymi państwami Azji Wschodniej. Był to dobry wstęp do debaty nad pogłębieniem współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i badawczymi zainteresowanymi tematyką, których kooperacja mogłaby potencjalnie doprowadzić do bardziej kompleksowego ukazania stosunków Europy Wschodniej z Azją Wschodnią.

Dyskusja na temat dalszej współpracy oraz potencjalnych pól badawczych była ostatnią częścią konferencji. Uczestnicy zwrócili zaakcentowali m.in., że w dobie coraz trudniejszego dostępu do źródeł postsowieckich i chińskich, jeszcze większej wartości nabierają materiały wytworzone przez mniejsze państwa komunistyczne naszego regionu.

Obrady podsumował i zamknął Dyrektor IBiDW UJ prof. Adam Jelonek. Owocem konferencji będzie recenzowany tom studiów w języku angielskim.