Przejdź do głównej treści

Płatności - studia stacjonarne

opłata za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów

WYSOKOŚĆ OPŁAT
ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ
PRZEZ STUDENTÓW Z POWODU NIEZADOWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE
W IBiDW UJ

rok
akademicki 
na studiach stacjonarnych na studiach niestacjonarnych

dla studentów, którzy rozpoczęli naukę
w roku akad. 2012/13 i wcześniej

65 zł/ 1 pkt ECTS 110 zł/1 pkt ECTS
dla studentów, którzy rozpoczęli naukę
w roku akad. 2013/14-2016/2017
4,70 zł/ za 1 godzinę zajęć 4,70 zł/ za 1 godzinę zajęć
dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2017/18 i później 5,50zł za 1 godz. zajęć 5,50 zł za 1 godz. zajęć

 

 

W celu uzyskania zgody na powtarzanie przedmiotu/roku trzeba złożyć w sekretariacie IBIDW podanie adresowane do:

Pani dr Karoliny Rak

Zastępcy Dyrektora
Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
ds. dydaktycznych

Wzory podań znajdują się na  www.orient.uj.edu.pl (zakładka: STUDIA →  TOK STUDIÓW→ WZORY PISM)