Przejdź do głównej treści

Stypendium Rektora - podstawowe informacje

Ogólne zasady obliczania średniej do stypendium naukowego

1. Przy obliczaniu średniej ważonej brane są pod uwagę oceny i punkty studenta:

  • oceny z egzaminów
  • oceny przedmiotów zakończonych zaliczeniem na ocenę
  • ocena końcowa z języka orientalnego (nie są brane pod uwagę oceny semestralne)
  • ocena z egzaminu z języka angielskiego
  • w przypadku gdy student przystąpił do egzaminu więcej niż jeden raz, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się wartość będącą średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych we wszystkich terminach (cyt. za Regulaminem Studiów UJ z 24.04.2019 roku)

 

2. Do średniej ocen zaliczane są wszystkie przedmioty (również oceny przepisywane z decyzji), które student zaliczał w danym roku akademickim.

3. Do średniej ocen nie wlicza się przedmiotów zaliczanych w roku ubiegłym, a uznanych do nadwyżki punktowej w roku bieżącym.

Jak obliczyć średnią?

z Regulaminu studiów UJ z dn. 24.04.2019 roku § 5pkt. 5:

Średnią ocen z danego roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią ważoną z wagami określonymi przez wartości odpowiednich punktów ECTS ze wszystkich uzyskanych w tym okresie ocen, w tym również ocen niedostatecznych.

Średnią ocen oblicza się w następujący sposób:

śrw = (O1 ∗ w1 + … + On ∗ wn) : (w1 + … + wn

gdzie poszczególne składowe oznaczają:

  • śrw – średnia ocen liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
  • Oi – ocena z przedmiotu i, podlegająca uwzględnieniu 
  • wi – waga przyporządkowana do danego przedmiotu i, wyrażona liczbą punktów ECTS.

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora ?

Stypendium Rektora (za wyniki w nauce) może otrzymać student który:

1. student 1 roku studiów I stopnia, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty

2. student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia i do końca roku akademickiego (tj. do 30 września) wypełnił wszystkie warunki przewidziane planem i programem studiów wymagane do zaliczenia roku i uzyskał średnią ocen w danym roku akademickim nie niższą niż 4,0

 

Stypendium Rektora (za wyniki w nauce) nie może uzyskać student, który:

1. korzysta z wpisu warunkowego na kolejny rok studiów

2. w roku poprzednim powtarzał rok studiów i nie zaliczył oprócz powtarzanego roku  - kolejnego roku studiów (np. student powtarza rok z powodu niezaliczenia 4 przedmiotów, więc w roku powtarzania roku - realizuje wyłącznie te 4 niezaliczone przedmioty. Jednak jeśli oprócz 4 niezaliczonych wcześniej przedmiotów realizuje awansem cały kolejny rok - to prawo do stypendium zachowuje)

3. wznowił się na studia po skreśleniu z powodu niezaliczenia roku studiów

4. student po urlopie rocznym bez prawa zdawania egzaminów

Czy o stypendium mogą się ubiegać studenci po wymianach/stypendiach zagranicznych?

Student, który był na stypendium w ramach programu Erasmus, bądź w ramach innego programu wymiany i

1. nie brał urlopu studenckiego,

2. jego wyjazd stypendialny trwał rok, bądź semestr

3. podczas wymiany zaliczał przedmioty kierunkowe (a nie wyłącznie językowe/ lektoratowe)

ma prawo do stypendium Rektora. Średnia będzie wyliczana na podstawie dostarczonych transkryptów ocen z innych uczelni plus z egzaminów zaliczanych w UJ na ogólnych zasadach.

Punkty ECTS i oceny przelicza i akceptuje (na podstawie dokumentów potwierdzających zaliczenie zajęć wydanych przez uczelnię zagraniczną) dla stypendiów: 

  • programu Erasmus przelicza koordynator ds. programu Erasmus -  obecnie pani dr I. Balwierz
  • pozostałych stypendiów - zastępczyni dyrektora ds. dydaktyki pani dr K. Rak

Czy o stypendium mogą się ubiegać studenci I roku studiów II stopnia?

Tak, studenci I roku studiów II stopnia mogą ubiegać się o stypendium 
na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów I stopnia.

O stypendium naukowe może ubiegać się student , który studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia.

Ponadto:


*studenci UJ spoza IBiDW – powinni dostarczyć do sekretariatu IBiDW wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią ważoną z 3 roku studiów I stopnia


*studenci spoza UJ – powinni dostarczyć do sekretariatu IBiDW wraz
z wnioskiem o stypendium zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią arytmetyczną z 3 roku studiów I stopnia.