Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH

Wymogi niezbędne dla dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

1) spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,

2) sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,

3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej 

4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w zarządzeniu Rektora w sekretariacie jednostki prowadzącej tok studiów.

Po spełnieniniu wszystkich powyższych warunków promotor wraz z sekretariatem IBiDW ustala termin obrony pracy dyplomowej. 

Ad. 1 Spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów oznacza:

 

Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS w tym również uzyskanie zaliczenia z seminarium (w obu semestrach). UWAGA !! Zatwierdzenie CAŁEJ pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej .

Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (niezaliczenie praktyki studenckiej uniemożliwia zaliczenie toku studiów), zajęć z W-F'u oraz lektoratu j. angielskiego.

Studenci uczestniczący w wymianach/stypendiach studenckich muszą pamiętać, że najczęściej podstawą rozliczenia są oryginalne transkrypty ocen. Bez informacji o osiągniętych wynikach podczas stypendium student nie może zostać dopuszczony do obrony pracy dyplomowej

Ad. 2 Sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

 

Aby praca dyplomowa mogła zostać wprowadzona do systemu, a następnie sprawdzona i zatwierdzona należy:

1. Przesłać najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy – na adres: e-mail PROMOTORA danych wymienionych poniżej (lecz nie później niż do  5 września) :

 • Tytuł pracy w j. polskim (tytuł musi zawierać duże i małe litery, nie może być napisany literami drukowanymi)
 • Tytuł pracy w j. angielskim - (tytuł musi zawierać duże i małe litery, nie może być napisany literami drukowanymi)
 • Dane autora pracy (imię, nazwisko, rok studiów, specjalność,
  ew. moduł)
 • Dane promotora (imię, nazwisko, stopień naukowy) 

Wszystkie informacje podaje student, promotor je akcetuje i przesyla do sekretariatu.

 

NIE MA ZNACZENIA WYGLĄD GRAFICZY TYCH INFORMACJI – WAŻNE, ABY W WIADOMOŚCI BYŁY WSZYSTKIE DANE I ABY BYŁY POTWIERDZONE PRZEZ PROMOTORA

 

2. Po otrzymaniu od Państwa zatwierdzonego tytułu pracy dyplomowej zostaje on wprowadzony do systemu USOS, od tej chwili mogą Państwo zarchiwizować swoją pracę dyplomową. 

3. Po zalogowaniu na stronie: www.ap.uj.edu.pl, (login i użytkownik identyczny jak w usosweb) należy wprowadzić dane dot. słów kluczowych pracy, streszczenie oraz przesłać pliki wchodzące w skład pracy dyplomowej (szczegóły postępowania na stronie archiwum).

Uwaga praca dyplomowa musi zostać wgrana do systemu APD najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, lecz nie później niż do 15 września !!!

4. Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15 MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z plików nie powinien przekraczać 200 MB.

W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze niż wskazany  powyżej, student zobowiązany jest skontaktować się z Archiwum UJ.

Ad. 3 Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej

 

Po wgraniu pracy do systemu APD - promotor zatwierdza w systemie pracę i przekazuje do sekretariatu nazwisko recenzenta pracy.

UWAGA !! recenzenta wskazuje zawsze PROMOTOR. Student nie uczestniczy w procesie wyboru recenzenta, ustalania terminu obrony, etc. Recenzent nie może wnosić żadnych uwag do pracy bądź wymagać jej korekty. 

Student na minimum 7 dni przed obroną powinien móc zapoznać się z recenzją promotora i recenzenta swojej pracy.


 

Ad. 4 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów

 

Komplet podpisanych dokumentów w formie skanów należy przesłać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej studenta w domenie uj.edu.pl na adres mailowy: sekretariat-orient@uj.edu.pl
przed wyznaczonym terminem obrony lecz nie później niż do 30 września br.:

 1. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów ​
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów
  - kiedy dokonana przez studenta płatność nie została zaksięgowana na właściwym subkoncie najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

 3. Oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo
  – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

 4. Informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego
   w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

 5. Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ
  – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

Zachęcamy również do wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji
o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie
w USOSweb: 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index 

 

Zdalny egzamin dyplomowy

Egzaminy dyplomowe  2020  będą prowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy Teams i będą nagrywane.

W  celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student musi:

 • posiadać aktywną skrzynkę pocztową w domenie uj.edu.pl;
 • posiadać sprzęt obsługujący Teams oraz umożliwiający połączenie audio i wideo w jakości odpowiedniej do prowadzenia egzaminu dyplomowego;
 • posiadać stabilne połączenie internetowe;
 • przygotować pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin dyplomowy, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne materiały pomocnicze, a także inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem urządzenia,
  za pośrednictwem którego będzie prowadzony egzamin.  

W trakcie trwania egzaminu dyplomowego student ma obowiązek udostępniania dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdować się w kadrze kamery. 

W celu uniknięcia problemów technicznych podczas egzaminu dyplomowego prosimy 
o wcześniejsze przygotowanie i przetestowanie sprzętu.

 

Opłaty za dyplom pobierane są w wysokości:

dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku polskim - 60 zł
 • za wydanie każdego odpisu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł

dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia
od roku akademickiego 2019/2020

 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku polskim i suplementu do dyplomu oraz ich  2 odpisów  (w zależności od wybranego wariantu mogą to być: 2 odpisy dyplomu i suplementu do dyplomu w języku polskim bądź 1 odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w języku polskim i 1 odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski) - brak opłaty
 • za wydanie każdego dodatkowego egzemplarza odpisu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski lub odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski - 20 zł

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta (dostępny tylko i wyłącznie na koncie Usosweb)
w terminie najpóźniej na dwa dni przed planownym terminem obrony. Opłaty są naliczane po złożeniu dokumentów przed obroną.

Odbiór dyplomu wraz z odpisami i suplementem

Dyplom wraz z odpisami i suplementem można odbierać osobiście lub przez osobę upoważnioną jedynie
na podstawie upoważnienia notarialnego lub upoważnienia podpisanego przez absolwenta w obecności pracownika i złożonego w sekretariacie Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu - druk upoważnienia znajduje się tutaj