OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH

System APD - archiwizacja pracy

Dnia 1 maja 2011 roku został uruchomiony w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac Dyplomowych (APD) powiązany z już działającym systemem USOS.

Wszystkie informacje dla studentów - niezbędne dla prawidłowego złożenia pracy dyplomowej znajdą Państwo tutaj.

Zasady elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w  Archiwum Prac są zawarte w Zarządzeniu nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku

Wymogi niezbędne dla dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej

 

 1. Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS. Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (niezaliczenie praktyki studenckiej uniemożliwia zaliczenie toku studiów).
 2. Przesłanie najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony – na adres: e-mail PROMOTORA pracy danych wymienionych poniżej. Informacje przesłane przez studenta muszą zostać zatwierdzone przez promotora i przesłane na adres
  sekretariat-orient@uj.edu.pl:
 • Tytuł pracy w j. polskim – podaje student, akceptuje i potwierdza promotor
 • Tytuł pracy w j. angielskim - podaje student, akceptuje i potwierdza promotor
 • Dane autora pracy (imię, nazwisko, rok studiów, specjalność,
  ew. moduł) – podaje student
 • Dane promotora (imię, nazwisko, stopień naukowy) – podaje student
 • Dane recenzentów – podaje promotor

NIE MA ZNACZENIA WYGLĄD GRAFICZY TYCH INFORMACJI – WAŻNE, ABY W WIADOMOŚCI BYŁY WSZYSTKIE DANE I ABY BYŁY POTWIERDZONE PRZEZ PROMOTORA

 

UWAGA!!! OBRONY WRZEŚNIOWE I PAŹDZIERNIKOWE

Dane do obrony podane w punkcie powyżej (imię i nazwisko studenta, tytuł pracy etc.) muszą zostać przesłane do sekretariatu
najpóźniej do dnia 1 września

 

Archiwizowanie pracy

 1. Po otrzymaniu od Państwa zatwierdzonego tytułu pracy dyplomowej zostaje on wprowadzony do systemu USOS, od tej chwili mogą Państwo zarchiwizować swoją pracę dyplomową. 
 2. Po zalogowaniu na stronie: www.adm.uj.edu.pl, należy wprowadzić dane dot. słów kluczowych pracy, streszczenie oraz przesłać pliki wchodzące w skład pracy dyplomowej (szczegóły postępowania
  na stronie 
  archiwum).
 3. Uwaga praca dyplomowa musi zostać wgrana do systemu najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem obrony, lecz nie później niż do 15 września !!!
 4. Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15 MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z),
  a rozmiar każdego z plików nie powinien przekraczać 200 MB.
  W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze niż wskazany  powyżej, student zobowiązany jest skontaktować się
  z Archiwum UJ.

Dokumenty

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Instytutu Bliskiego
i Dalekiego Wschodu co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony:

 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z systemu APD; 
 • oświadczenie do Biura Karier; 
 • fotografie do dyplomu (4 fotografie w przypadku braku odpisu dyplomu w języku obcym, dla każdego odpisu w języku obcym należy doliczyć
  1 zdjęcie); 
 • oświadczenie autora pracy dot. praw autorskich wydrukowane z systemu APD; 
 • wniosek o wydanie odpisu w języku obcym (do pobrania ze strony www.orient.uj.edu.pl)

 

Opłata za dyplom

 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku polskim - 60 zł
 • za wydanie każdego odpisu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł (student na oświadczeniu jest zobowiązany do określenia ilości egzemplarzy odpisu dyplomu w j. obcym)

 

Wpłaty za dyplomy należy dokonywać na indywidualny numer konta (dostępny tylko i wyłacznie na koncie Usosweb)

 

 

Pliki do pobrania

Zagadnienia
do egzaminu

Podczas egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) zadawane są m.in. trzy pytania. Pierwsze odnosi się do jednego z przedmiotów obligatoryjnych zgodnie z programem studiów (zob. zagadnienia dla odpowiedniej specjalności i poziomu studiów), drugie dotyczy kwestii społecznych, kulturowych lub politycznych, które ogólnie wiążą się z problematyką pracy, trzecie pytanie odnosi się bezpośrednio do pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej)

Wzór
strony tytułowej
Wnoski, oświadczenia, formularze