Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH

Wymogi niezbędne dla dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

1) spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,

2) sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,

3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej 

4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w zarządzeniu Rektora w sekretariacie jednostki prowadzącej tok studiów.

Po spełnieniniu wszystkich powyższych warunków promotor wraz z sekretariatem IBiDW ustala termin obrony pracy dyplomowej. 

Ad. 1 Spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów oznacza:

 

Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS w tym również uzyskanie zaliczenia z seminarium (w obu semestrach). UWAGA !! Zatwierdzenie CAŁEJ pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej .

Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (niezaliczenie praktyki studenckiej uniemożliwia zaliczenie toku studiów), zajęć z W-F'u oraz lektoratu j. angielskiego.

Studenci uczestniczący w wymianach/stypendiach studenckich muszą pamiętać, że najczęściej podstawą rozliczenia są oryginalne transkrypty ocen. Bez informacji o osiągniętych wynikach podczas stypendium student nie może zostać dopuszczony do obrony pracy dyplomowej

Ad. 2 Sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

 

Aby praca dyplomowa mogła zostać wprowadzona do systemu, a następnie sprawdzona i zatwierdzona należy:

1. Przesłać najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy – na adres: e-mail PROMOTORA danych wymienionych poniżej (lecz nie później niż do  5 września) 

 •  
 • Tytuł pracy w j. polskim (tytuł musi zawierać duże i małe litery, nie może być napisany literami drukowanymi)
 • Tytuł pracy w j. angielskim - (tytuł musi zawierać duże i małe litery, nie może być napisany literami drukowanymi)
 • Dane autora pracy (imię, nazwisko, rok studiów, specjalność,
  ew. moduł)
 • Dane promotora (imię, nazwisko, stopień naukowy) 

Wszystkie informacje podaje student, promotor je akcetuje i przesyla do sekretariatu.

 

NIE MA ZNACZENIA WYGLĄD GRAFICZY TYCH INFORMACJI – WAŻNE, ABY W WIADOMOŚCI BYŁY WSZYSTKIE DANE I ABY BYŁY POTWIERDZONE PRZEZ PROMOTORA

 

2. Po otrzymaniu od Państwa zatwierdzonego tytułu pracy dyplomowej zostaje on wprowadzony do systemu USOS, od tej chwili mogą Państwo zarchiwizować swoją pracę dyplomową. 

3. Po zalogowaniu na stronie: www.adm.uj.edu.pl, (login i użytkownik identyczny jak w usosweb) należy wprowadzić dane dot. słów kluczowych pracy, streszczenie oraz przesłać pliki wchodzące w skład pracy dyplomowej (szczegóły postępowania na stronie archiwum).

Uwaga praca dyplomowa musi zostać wgrana do systemu APD najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem obrony, lecz nie później niż do 15 września !!!

4. Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15 MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z plików nie powinien przekraczać 200 MB.

W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze niż wskazany  powyżej, student zobowiązany jest skontaktować się z Archiwum UJ.

Ad. 3 Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej

 

Po wgraniu pracy do systemu APD - promotor zatwierdza w systemie pracę i przekazuje do sekretariatu nazwisko recenzenta pracy.

UWAGA !! recenzenta wskazuje zawsze PROMOTOR. Student nie uczestniczy w procesie wyboru recenzenta, ustalania terminu obrony, etc. Recenzent nie może wnosić żadnych uwag do pracy bądź wymagać jej korekty. 

Student na minimum 2 dni przed obroną powinien móc zapoznać się z recenzją promotora i recenzenta swojej pracy.


 

Ad. 4 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Instytutu Bliskiego
i Dalekiego Wschodu co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony lecz nie później niż do 30 września br.:

 • 1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z systemu APD, który po obronie jest zwracany studentowi/absolwentowi; 
 • 2. oświadczenie do Biura Karier; 
 • 3. oświadczenie autora pracy dot. praw autorskich wydrukowane z systemu APD; 
 • 4. wniosek o wydanie odpisu w języku obcym (do pobrania ze strony www.orient.uj.edu.pl)

Opłaty za dyplom pobierane są w wysokości:

 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku polskim - 60 zł
 • za wydanie każdego odpisu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł 

 

Wpłaty za dyplomy należy dokonywać na indywidualny numer konta (dostępny tylko i wyłącznie na koncie Usosweb)