Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

List otwarty Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WSMiP

List otwarty Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WSMiP

Drogie Studentki, Drodzy Studentki, wiemy, że minione dwa miesiące był dla nas wszystkich niezwykle trudne, a nauka w takich warunkach bywa niesprzyjająca. Dlatego chcemy Wam powiedzieć, że my, członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WSMiP UJ, jesteśmy dla Was.

Jeśli macie jakiekolwiek problemy, to możecie się do nas zgłosić poprzez stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/samorzad.studentow.wsmip.uj/ , albo e-mail: wsmip@samorzad.uj.edu.pl . 

Mamy też dla Was kilka informacji i udogodnień, którymi chcielibyśmy się podzielić.
Linki do zdigitalizowanych źródeł i zasobów naukowych
Od 4 maja br. powoli biblioteki wracają do życia, jednak wielu z nas wciąż przebywa w rodzinnych domach z dala od fizycznych zasobów, po które chcielibyśmy sięgnąć. W ramach zaliczeń mamy często do napisania sporo esejów, niektórzy z nas są także w trakcie pisania prac dyplomowych. Dlatego też, wychodząc na przeciw naglącej potrzebie korzystania z legalnie dostępnych źródeł online, stworzyliśmy bazę z linkami do zdigitalizowanych zasobów naukowych.

 link ➡️ https://drive.google.com/file/d/1eh5xwPfJ21kwLB-ai4v3C8JCM7gRujqO/view?usp=sharing

Ankieta
Dostaliśmy od Was liczne informacje, jak sprawdza się e-learning. Wiemy, że nie zawsze bywa idealnie, dlatego przygotowaliśmy ankietę, w której możecie się podzielić z nami uwagami (tymi negatywnymi, ale też pozytywnymi) o zdalnym nauczaniu. Zbierzemy je wszystkie i przekażemy dalej, żebyśmy mogli wspólnie zadbać o jakość naszej edukacji. Chcemy Was też zapewnić, że pozostajemy w stałym kontakcie z pracownikami Wydziału i wspólnie nieustannie pracujemy nad optymalizacją systemu zdalnego uczenia.

link ➡️ https://forms.gle/dKRD5qadykXz1h1A6

Zbroja dla medyka
Włączyliśmy się aktywnie w akcję "Przyłbica dla medyka", jednak nasi dzielni pracownicy ochrony zdrowia potrzebują reszty zbroi. Jeśli chcecie pomóc w kontynuacji akcji, to znajdziecie informacje pod tym linkiem  ➡️  https://www.facebook.com/events/530093857663073/.

SOWA - studencki ośrodek wsparcia i adaptacji
SOWA oferuje wsparcie psychologiczne dla studentów i doktorantów UJ. Obecnie pełni dyżury telefonicznie. Jeśli ciąży Wam kwarantanna albo na swojej drodze spotkaliście inne życiowe trudności, to możecie skorzystać z darmowych konsultacji. Pamiętajcie, że z problemami psychicznymi nie warto zwlekać!🙂 Więcej informacji na stronie ➡️ https://sowa.uj.edu.pl/.

Mamy nadzieję, że dajecie sobie radę w obecnej sytuacji. Pamiętajcie, że możecie się z nami kontaktować, gdyby coś było nie tak.

Pozdrawiamy
WRSS WSMiP UJDear students,

We know that the past two months have been extremely difficult for all of us, and studying in such conditions can be uncomfortable. That is why we want to tell you that we, members of the Student Council of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, are here for you. If you have any problems, you can contact us via the Facebook page: https://www.facebook.com/samorzad.studentow.wsmip.uj/, or e-mail: wsmip@samorzad.uj.edu.pl.

We also have some information and facilities for you that we would like to share.
Links to digital sources and scientific resources
From May 4 this year, libraries are slowly coming back to life, but many of us are still staying at home far away from the physical sources we may need. To complete the semester, we often have a lot of essays to write, some of us are also writing theses. Therefore, meeting the urgent need to use legally available online sources, we have created a database with links to digitalized scientific articles and books.
link ➡️ https://drive.google.com/file/d/1eh5xwPfJ21kwLB-ai4v3C8JCM7gRujqO/view?usp=sharing

Questionnaire
We have received a lot of information from you about how e-learning works. We know that it is not always perfect, so we have prepared a survey in which you can share with us remarks (negative but also positive) about distance learning. We will collect them all and pass them on so that together we can ensure the quality of our education. We also want to assure you that we are staying in constant contact with the Faculty's employees and are working together all the time to optimize the system of distance learning.
link ➡️ https://forms.gle/Xxdb35hwnR2s83p7A

Armor for the medic
We have actively joined the "Helmet for the medic" campaign, but our brave health care workers need the rest of their armor. If you want to help in the continuation of the action, you will find information at this link ➡️  https://www.facebook.com/events/530093857663073/.

SOWA - student support and adaptation center
SOWA offers psychological support for Jagiellonian University students and PhD students. It is currently working by phone. If you are in quarantine or have encountered other difficulties in your life, you can take advantage of free consultations. Remember that mental problems are not worth delaying! 🙂 
More information at ➡️ https://sowa.uj.edu.pl/english.We hope that you are doing well in the current situation. Remember that you can contact us in case something is wrong.

Best Regards,
WRSS WSMiP UJ