Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH

Organizacja egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się stacjonarnie.

 

 

Wymogi niezbędne dla dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

1) spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,

2) sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,

3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej 

4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie jednostki prowadzącej tok studiów

5) dokonanie opłaty za wydanie dyplomu

Ad. 1 Spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów oznacza:

Zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów (zgodnie z programem studiów) i zdobycie odpowiedniej ilości punktów ECTS w tym również uzyskanie zaliczenia z seminarium (w obu semestrach). UWAGA! Zatwierdzenie CAŁEJ pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej .

Studenci studiów I stopnia muszą pamiętać o rozliczeniu praktyk studenckich (zaliczenie praktyk studenckich jest konieczne do zaliczenia toku studiów), zajęć z Wychowania Fizycznego oraz lektoratu j. angielskiego.

Studenci uczestniczący w wymianach/stypendiach studenckich muszą dostarczyć do rozliczenia oryginalne transkrypty ocen. Bez informacji o osiągniętych wynikach podczas stypendium student nie może zostać dopuszczony do obrony pracy dyplomowej.

Ad. 2 Sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Aby praca dyplomowa mogła zostać wprowadzona do systemu, a następnie sprawdzona i ostatecznie zatwierdzona przez promotora należy:

1. Przesłać na adres: e-mail PROMOTORA, w terminie najpóźniej do 20 maja, dane wymienione poniżej  :

 • Tytuł pracy w j. polskim (tytuł musi zawierać duże i małe litery, nie może być napisany tylko wielkimi literami)
 • Tytuł pracy w j. angielskim - (tytuł musi zawierać duże i małe litery, nie może być napisany tylko wielkimi literami)
 • Dane autora pracy (imię, nazwisko, rok studiów, specjalność, ewentualnie moduł)
 • Dane promotora (imię, nazwisko, stopień naukowy) 

Wszystkie informacje podane w mailu przez studenta akceptuje promotor, a następnie przesyła do sekretariatu.

NIE MA ZNACZENIA WYGLĄD GRAFICZNY TYCH INFORMACJI – WAŻNE, ABY W WIADOMOŚCI BYŁY WSZYSTKIE DANE I ABY BYŁY POTWIERDZONE PRZEZ PROMOTORA

2. Po otrzymaniu od promotora zatwierdzonego tytułu pracy dyplomowej zostaje on wprowadzony przez pracowników sekretariatu do systemu USOS; od tej chwili mogą Państwo zarchiwizować swoją pracę dyplomową. 

3. Po zalogowaniu na stronie: www.ap.uj.edu.pl (login i użytkownik identyczny jak w usosweb) należy wykonać następujące czynności:

 • wypełnić  formularz zawierający dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim i angielskim;
 • zatwierdzić oświadczenia o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz oświadczenie dot. informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • wprowadzić do systemu AP pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez promotora
 • na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, lecz nie później niż do 15 września!!!

Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora w systemie AP student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15 MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z plików nie powinien przekraczać 200 MB.

W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ.

Ad. 3 Uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej

Po wgraniu pracy do systemu AP promotor zatwierdza w systemie pracę i przekazuje do sekretariatu nazwisko recenzenta pracy.

UWAGA!!! Wybór recenzenta należy do PROMOTORA. Student nie powinien uczestniczyć w procesie wyboru recenzenta, czy ustalania terminu obrony, etc. Recenzent nie może wnosić żadnych uwag do pracy, bądź wymagać jej korekty. 

Student na 7 dni przed obroną powinien mieć możliwość zapoznania się w systemie APD z recenzją promotora i recenzenta swojej pracy.

Ad. 4 Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów

Komplet podpisanych dokumentów należy złożyć w sekretariacie  w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony, lecz nie później niż do 30 września (w przypadku obron po 30 września):

 1. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów:

  wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 
  wzór wniosku   
  lub 
  wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020)
  wzór wniosku
   
 2. Oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej U w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia; w tym min. w ramach Projektu „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego” czy "Doskonały Uniwersytet" - wzór oświadczenia 
  UWAGA: oświadczenie, potwierdzone przez pracownika biura projektu, powinni złożyć wszyscy studenci, którzy skorzystali z formy wsparcia, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów

Zachęcamy również do wypełnienia formularza dla przyszłych absolwentów (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji
o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego po zalogowaniu na stronie
w USOSweb: 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index 

 

Opłaty za dyplom

Opłaty za wydanie dyplomu pobierane są przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymują oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich dwa odpisy w języku polskim  - opłata 60 zł.
Dodatkowo absolwent może wnioskować o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski  - opłata za komplet 40 zł.

Absolwenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz, którzy wznowili studia
od roku akademickiego 2019/2020 otrzymują bezpłatny komplet, w którego skład wchodzi oryginał dyplomu oraz dwa odpisy. Może to być oryginał i dwa odpisy w języku polskim lub oryginał, odpis w języku polskim i odpis w języku obcym - w zależności od złożonego wniosku.
Dodatkowo, absolwent może zawnioskować o odpis w języku obcym (opłata 20 zł) lub odpis w języku polskim (bezpłatny).
Analogicznie jest w przypadku suplementu do dyplomu (z wyjątkiem tego, że w grupie języków obcych mamy tylko język angielski)

Opłaty są naliczane po złożeniu dokumentów przed obroną. 

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta (dostępny tylko i wyłącznie na koncie Usosweb)
w terminie najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem obrony.

W przypadku, gdy dokonana przez studenta płatność nie zostanie zaksięgowana na właściwym subkoncie na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy sekretariatu potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu.

Odbiór dyplomu wraz z odpisami i suplementem

Dyplom wraz z odpisami i suplementem można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną jedynie
na podstawie upoważnienia notarialnego lub upoważnienia podpisanego przez absolwenta w obecności pracownika sekratariatu IBiDW i złożonego w sekretariacie Instytutu - druk upoważnienia znajduje się tutaj