Przejdź do głównej treści

Studia Erasmus

Pełne informacje Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ znajdują się tutaj.

Regulamin wyjazdów studentów IBiDW na stypendium w ramach Programu Erasmus+

Kryteria Kwalifikacyjne: Program Erasmus+ 2019/2020

(semestr letni 2019/2020)

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

 

Koordynator: dr Ida Balwierz – e-mail: ida.balwierz@uj.edu.pl, idabal@wp.pl

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat IBiDW, ul. Gronostajowa 3

Terminarz I Rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia w roku akademickim 2019/2020: 

01-25.01.2019 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb

26.01.-04.02.2019 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

05-11.02.2019 –odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

12-18.02.2019 –ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb

 

Regulamin wyjazdów studentów IBiDW na stypendium

w ramach Programu Erasmus+

Do konkursu stypendialnego mogą się zgłaszać osoby, które są do tego uprawnione zgodnie z regulaminem Programu Erasmus+ oraz w terminie złożą aplikacje.

Dokumenty wymagane w ramach naboru wewnętrznego na stypendium Erasmus+ w IBiDW na rok akademicki 2019/20:

1. Zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów potwierdzonej przez instytut,

w przypadku studentów II stopnia (SUM) dodatkowo kopia dyplomu zaświadczającego o ukończeniu studiów I stopnia;

2. Opinia lektora języka orientalnego;

3. Zaświadczenie o znajomości języka (certyfikaty egzaminów, zaświadczenia z kursów,

zaświadczenie z oceną z lektoratu);

4. List motywacyjny w języku angielskim zawierający opis planu pobytu i listę kursów, które student zamierza zrealizować. Plan pobytu powinien być konkretnym pomysłem na zorganizowanie czasu w trakcie stypendium;

5. Zaświadczenia potwierdzające działalność naukową, publikacje, udział w projektach;

6. Zaświadczenia potwierdzające aktywne członkostwo w organizacjach studenckich,

organizacjach non-profit, instytucjach kulturalnych.

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:

1. średnia ocen: 3-5 pkt

2. znajomość języka: 1-3 pkt

3. list motywacyjny: 1-2 pkt

4. aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt.

 

Uwagi dodatkowe:

- istnieje konieczność zaliczenia po powrocie z Programu Erasmus+ lektoratu języka orientalnego oraz proseminarium/seminarium:

- istnieje konieczność ustalenia z lektorem języka orientalnego warunków zaliczenia zajęć;

- przedmioty obowiązkowe – do zaliczenia dla danego toku studiów w IBiDW są w każdym przypadku ustalane przez dyrektora ds. dydaktycznych oraz koordynatora Programu Erasmus+;

- przed wyjazdem na stypendium student zobowiązany jest przedstawić w sekretariacie podpisaną deklarację przedmiotów na rok akademicki 2018/2019;

- teczka z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w sekretariacie do dnia 28 I 2019r.

- wypełnienie aplikacjion-line.

- więcej informacji na temat Programu Erasmus+ na stronie:

https://dmws.uj.edu.pl/erasmus

 

Teczka powinna być opisana następująco:

Imię i Nazwisko: …

Instytut/Wydział: …

I uczelnia: …

II uczelnia: …

III uczelnia: …

Termin wyjazdu: Semestr letni

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 3. Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

 

Informacje, zmiany i nowości programu Erasmus+

 1. Student ma możliwość wyjazdu maksymalnie do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów: 1x licencjackich, 1x magisterskich, 1x doktoranckich
 1. Studenci, którzy wyjechali na program Erasmus w latach 2007-13 mogą ponownie aplikować lecz pierwszeństwo mają osoby, które po raz pierwszy starają się o wyjazd.
 1. Podczas rekrutacji w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu nie jest potrzebny wydruk przez studenta Rejestracji on-line.
 1. Wymagania dotyczące rekrutacji w IBiDW pozostają bez zmian w stosunku do roku ubiegłego, poza punktem 3 (patrz wyżej).   
 1. Proponowana przez Narodową Agencję programu Erasmus wysokość dofinansowania (dokładne stawki będą podane przez MNiSW w lutym na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ!) wynosi:
 • 500 euro/mies.  – I Grupa – Austria, Dania, Finlandia, Francja Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • 400 euro/mies. – II Grupa – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 • 300 euro/mies.  – III Grupa – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 1. Dopuszczalna jest możliwość wyjazdu studenta na uczelnię partnerską w ramach puli innego instytutu/wydziału.

Uwaga: Warunkiem wyjazdu studenta w ramach puli innego instytutu jest uzyskanie zgody trzech podmiotów:

 • uczelni zagranicznej,
 • koordynatora jednostki macierzystej oraz
 • koordynatora jednostki, który miejsce udostępnia.

Kto może ubiegać się o stypendium Erasmusa?

Możesz ubiegać się o wyjazd na stypendium z programu LLP - Erasmus, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • jesteś studentem bądź doktorantem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ,
 • Instytut podpisał umowy przewidujące wymianę studencką w ramach programu LLP - Erasmus z uczelniami zagranicznymi UE,
 • ukończyłeś pierwszy rok studiów,
 • znasz w stopniu komunikatywnym język obcy kraju, do którego się udajesz (w większości krajów językiem wykładowym w ramach Programu Erasmus jest język angielski),
 • osiągasz dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest przez Koordynatora),
 • nie byłeś do tej pory Beneficjentem Programu Erasmus.

Jak skorzystać z Programu?

Jeżeli spełniasz kryteria stawiane przed kandydatami na wyjazd, powinieneś skontaktować się z Koordynatorem w macierzystej jednostce naukowej. Koordynator udzieli Ci informacji odnośnie zasad rekrutacji kandydatów oraz możliwości wyjazdu do określonych uczelni zagranicznych.

Informacje w tym zakresie są także zamieszczane na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych i Instytutu.

Aby otrzymać stypendium, musisz wygrać konkurs na stypendium ogłaszany przez Koordynatora programu LLP - Erasmus w IBiDW UJ. Zazwyczaj konkurs stypendialny ogłaszany jest raz w roku, w okresie styczeń – marzec. Przyznawanie miejsc zwykle obejmuje zarówno zimowy, jak i letni semestr kolejnego roku akademickiego. Zdarza się jednak, że w październiku przeprowadza się dodatkową kwalifikacje do Programu, na semestr letni, bieżącego roku akademickiego.

Informacje o terminach konkursu corocznie wywieszane są na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i na stronie IBiDW UJ.

Status studenta wyjeżdżającego z programu LLP – Erasmus

Okres spędzony za granicą zostanie uznany przez Uniwersytet Jagielloński za integralną część Twoich studiów, a więc nie będziesz powtarzać roku, bądź brać urlopu studenckiego/dziekańskiego. Jednak warunkiem jest wywiązanie się z tzw. Learning Agreement (porozumienie o programie zajęć).

Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w Programie określa Karta Studenta Erasmusa. Otrzymasz egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle otrzymuje się ją po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw.

Wysokość stypendium

Stypendium Erasmusa jest z założenia jedynie dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Student przeznacza uzyskane w formie Grantu Erasmusa fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym. Ma ono zredukować różnicę w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego się wyjeżdża. Kwota grantu Erasmusa jest niewysoka i może się różnić w zależności od uczelni. Często uniwersytety dofinansowują wymiany studenckie w ramach programu Erasmus.

Aktualną wysokość stypendium znajdziesz na stronach Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.