Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską, Łukasz Gacek, Ewa Trojnar

Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską, Łukasz Gacek, Ewa Trojnar

Opracowanie zostało poświęcone przedstawieniu bieżących stosunków pomiędzy Chinami a Tajwanem, przy uwzględnieniu wnikliwej analizy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań procesu. Monografia powstała w oparciu o aktualne dane. Jest to praca o charakterze nie tylko podręcznikowym, ale i analitycznym. Monografia uwzględnia rozwój relacji pomiędzy Chinami a Tajwanem, od końca lat 80., który zaowocował rozszerzeniem wzajemnych powiązań politycznych i gospodarczych. Zmiany strategii bezpieczeństwa i celów w polityce zagranicznej Chin w latach 90. stworzyły nową płaszczyznę debaty na temat przyszłego zjednoczenia wyspy z kontynentem. Chińska polityka lat 90. charakteryzowała się odejściem od schematu działań konfrontacyjnych dominującym w okresie zimnej wojny. Współcześnie, kwestia tajwańska pozostaje kluczowa w polityce zagranicznej Chin. Można tu zauważyć mechanizm stopniowego wywierania nacisków. Rząd w Pekinie propaguje model jedności społeczności pochodzenia chińskiego w Azji, dlatego nader często odwołuje się do koncepcji wspólnej federacji, obejmującej nie tylko Chiny, Hongkong i Makau, ale również Tajwan. Postępowanie Chin względem wyspy wpisuje się również w schemat ich ogólnej strategii działania w sferze międzynarodowej. Rozwijanie przyjaznych stosunków z sąsiednimi krajami powoduje konieczność weryfikacji stanowiska także wobec Tajwanu. Silne więzi łączące wyspę z kontynentem, szczególnie o charakterze gospodarczym i kulturalnym, stanowią wstęp dla realizacji dalszych działań na rzecz wzajemnego zbliżenia.

Innym zagadnieniem, które zwraca szczególną uwagę badaczy stanowi fakt, iż Republika Chińska na Tajwanie boryka się współcześnie przede wszystkim z problemem określenia własnej tożsamości. W ostatnich dwóch dekadach na wyspie wykształcił się model dwupartyjny. Wydaje się, iż transformacja ustrojowa nie została w pełni dokonana. Przemiany wewnątrzkrajowe doprowadziły do wykształcenia się wielu elementów charakterystycznych dla współczesnych demokracji zachodnich, ale nie ulega wątpliwości, iż od samego początku były one adaptowane w duchu lokalnej tradycji. Dodatkowo, dostrzeganym problemem pozostaje fakt, ograniczonej zdolności manewru Tajwanu na arenie międzynarodowej. Ewolucja systemowa w dalszym ciągu określana jest zatem przez czynniki zewnętrzne. Wydarzenia na kontynencie w istotny sposób wpływają i będą wpływać na wszelkie przeobrażenia na wyspie.