Wydarzenia

miniatura do artykułu Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Eastern European Communist Countries towards the Far East during the Cold War” Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Eastern European Communist Countries towards the Far East during the Cold War”
W dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się międzynarodowa konferencja „Eastern European Communist Countries towards the Far East during the Cold War”, zorganizowana przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz Biuro Badań Historycznych IPN. W komitecie organizacyjnym znaleźli się: dr Marek Hańderek (UJ/IPN), dr Przemysław Gasztold (IPN) oraz Sylwia Szyc (IPN). W konferencjiuczestniczyło kilkunastu badaczy z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Albanii. Obrady otworzyli: wicedyrektor IBiDW UJ prof. Renata Czekalska oraz wicedyrektor BBH IPN dr Rafał Leśkiewicz. Wśród zaprezentowanych referatów najwięcej dotyczyło relacji Chin, Korei Północnej i Wietnamu z państwami Europy Wschodniej. Szczególnie eksponowane były stosunki polityczne i ekonomiczne. Nieco mniej uwagi poświęcono –nie mniej ważnym zagadnieniom – takim jak kontakty naszego regionu z Japonią i Indiami.Oprócz wyszczególnienia państw najczęściej przywoływanych w referatach, można wskazać również przynajmniej dwa wiodące problemy. Po pierwsze, kilkoro uczestników omawiało kwestie międzynarodowych komisji działających w Korei i Indochinach, w których pracowali m.in. reprezentanci Polski, Czechosłowacji i Węgier. Po drugie zaś, często pojawiała się się kwestia aktywności wywiadów europejskich państw komunistycznych na terenie Azji Wschodniej. Po każdym z paneli złożonych z 3 referatów miała miejsce ożywiona dyskusja, dowodząca, że jeszcze wiele kwestii powinno zostać zbadanych i opisanych. Ponadto zgromadzeni dostrzegli niemało podobieństw i korelacji w odniesieniu do stosunków całego szeregu państw naszego regionu z wybranymi państwami Azji Wschodniej. Był to dobry wstęp do debaty nad pogłębieniem współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i badawczymi zainteresowanymi tematyką, których kooperacja mogłaby potencjalnie doprowadzić do bardziej kompleksowego ukazania stosunków Europy Wschodniej z Azją Wschodnią. Dyskusja na temat dalszej współpracy oraz potencjalnych pól badawczych była ostatnią częścią konferencji. Uczestnicy zwrócili zaakcentowali m.in., że w dobie coraz trudniejszego dostępu do źródeł postsowieckich i chińskich, jeszcze większej wartości nabierają materiały wytworzone przez mniejsze państwa komunistyczne naszego regionu. Obrady podsumował i zamknął Dyrektor IBiDW UJ prof. Adam Jelonek. Owocem konferencji będzie recenzowany tom studiów w języku angielskim.... »