Przejdź do głównej treści

OŚWIADCZENIE DOT. DEKLARACJI NA PRZEDMIOTY

 

Druk oświadczenia dot. deklaracji na przedmioty 

konieczny dla studentów, którzy nie złożyli pełnej deklaracji (tzn. z wszystkimi przedmiotami realizowanymi) do dnia 27 października w semestrze zimowym i do 12 marca w semestrze letnim

PODANIA O DOPISANIE i WYPISANIE DO/Z PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO- POZA REJESTRACJĄ

W wyjątkowych sytuacjach, student po zakończeniu 2 tury, lecz nie później niż do 19 października 2020 roku (poniedziałek) – może poprosić prowadzącego zajęcia o zgodę na dopisanie do przedmiotu (wzór podania znajdą Państwo tutaj), bądź wyrejestrowanie z niego. Aby decyzja prowadzącego mogła zostać odznaczona w systemie PODANIE ZE ZGODĄ PROWADZĄCEGO do sekretariatu musi wpłynąć do godz. 14.00 – 19.10.2020 roku. Skan podania ze zgodą prowadzącego może zostać przesłany do sekretariatu online z poczty w domenie uj.edu.pl

Po tym terminie nie będzie możliwości wprowadzenia żadnych zmian do systemu.

PODANIE O URLOP STUDENCKI

 

Wzór podania dot. urlopu studenckiego

 • Urlop od zajęć udzielany jest w wymiarze semestralnym
 • Urlop studencki nie może trwać dłużej niż dwa semestry
 • Podanie o urlop studencki należy złożyć przed rozpoczęciem semestru. W przypadku złożenia podania w trakcie trwania semestru urlop studencki udzielany jest od następnego semestru

Skan podania może zostać przesłany do sekretariatu online z poczty w domenie uj.edu.pl

Oświadczenie o powrocie z urlopu studenckiego

 • UWAGA ! Niezgłoszenie przez studenta podjęcia studiów po powrocie z urlopu od zajęć przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze stanowi podstawę do SKREŚLENIA.

Skan oświadczenia może zostać przesłany do sekretariatu online z poczty w domenie uj.edu.pl

Oświadczenie o powrocie z urlopu studenckiego zdrowotnego

W przypadku udzielenia urlopu dziekańskiego z powodów zdrowotnych, warunkiem podjęcia studiów po powrocie z urlopu jest przedstawienie dziekanowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

Skan oświadczenia może zostać przesłany do sekretariatu online z poczty w domenie uj.edu.pl

PODANIE O URLOP DZIEKAŃSKI

 

Wzór podania dot. urlopu dziekańskiego

 • Urlop od zajęć udzielany jest w wymiarze semestralnym.
 • Dziekan może na wniosek studenta udzielić urlopu dziekańskiego ze względu na ważne okoliczności uniemożliwiające udział w zajęciach dydaktycznych, w szczególności wynikające ze stanu zdrowia, niepełnosprawności lub związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka. 
 • Student może ubiegać się o urlop dziekański bezpośrednio po zaistnieniu jego przyczyny.
 • Niedopuszczalne jest udzielenie urlopu dziekańskiego za okres miniony bądź w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, chyba że przyczyna uzasadniająca udzielenie urlopu powstała wcześniej.
 •  
 • Skan podania może zostać przesłany do sekretariatu online z poczty w domenie uj.edu.pl

Oświadczenia o powocie z urlopu dziekańskiego

 • UWAGA ! Niezgłoszenie przez studenta podjęcia studiów po powrocie z urlopu od zajęć przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze stanowi podstawę do SKREŚLENIA.

 

Oświadczenia o powrocie z urlopu dziekańskiego zdrowotnego

 • W przypadku udzielenia urlopu dziekańskiego z powodów zdrowotnych, warunkiem podjęcia studiów po powrocie z urlopu jest przedstawienie dziekanowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

Skan oświadczenia może zostać przesłany do sekretariatu online z poczty w domenie uj.edu.pl

PODANIE DOT. WPISU WARUNKOWEGO NA ROK NASTĘPNY

 

Wzór podania dot. wpisu warunkowego 

 • Dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na wpis na kolejny rok studiów w przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie studiów.
 • W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, student ma obowiązek w terminie zaliczenia roku studiów uzyskać liczbę punktów, która uzupełni różnicę punktową pozostałą z poprzedniego roku studiów oraz spełnić inne warunki przewidziane w programie studiów.
 • Niezaliczenie tego samego przedmiotu może stanowić podstawę wpisu warunkowego tylko raz w ramach toku studiów. 
 • Wniosek, o którym mowa (...) student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który chce uzyskać wpis. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student zobowiązany jest wskazać we wniosku przedmioty, które będzie powtarzał.  

UWAGA! Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie bądź przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

 

PODANIE DOT. POWTARZANIA ROKU

 

Wzór podania dot. powtarzania roku

 • Dyrektor na wniosek studenta może wyrazić zgodę na powtarzanie roku studiów w przypadku nieuzyskania liczby punktów ECTS, jaka jest wymagana do wpisu na kolejny rok studiów, bądź niespełnienie wymagań programowych
 • Powtarzanie roku jest dopuszczalne jeden raz, zarówno w ramach toku studiów pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Powtarzanie roku nie jest dopuszczalne w przypadku braku zaliczenia pierwszego roku studiów. 
 • Przed upływem terminu zaliczenia roku studiów, nie jest dopuszczalne powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów.
 • W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, wraz z wnioskiem student zobowiązany jest wskazać przedmioty, które będzie powtarzał.
 •  
 • UWAGA! Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie bądź przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

PODANIE DOT. ODROCZENIA OPŁATY

 

Wzór podania dot. odroczenia terminu opłaty i bądź zwolnienia z opłaty

 • Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie lub odroczenie terminu (z) opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

a) gdy z przyczyn losowych student znalazł się po rozpoczęciu studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej;

b) uzyskiwania wybitnych wyników w nauce;

c) uczestnictwa w międzynarodowych programach stypendialnych.

 • Podanie w/w kwestii należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata.
 •  
 • UWAGA! Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie bądź przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

PODANIE DOT. PRZEPISYWANIA PRZEDMIOTÓW (UZNANIA PRZEDMIOTÓW)

 

Wzór podania dot. przepisywania przedmiotów (uznania przedmiotów)

 • Dyrektor na wniosek studenta może wyrazić zgodę na przeniesienie i uznanie punktów ECTS w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu. W takim przypadku przenosi się również oceny, zarówno pozytywne jak i negatywne. 
 • Warunkiem przeniesienia punktów ECTS w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.
 • Zajęcia i praktyki, na poczet których przenoszone są punkty ECTS mogą stanowić podstawę zaliczenia roku, o ile są objęte programem studiów obowiązującym w danym roku akademickim
 • UWAGA !!! Podanie o przepisanie(uznanie) przedmiotów można złożyć dopiero po złożeniu deklaracji przedmiotowej na semestr w którym przepisuje się przedmiot. Student przepisujący przedmiot powinien być zapisany na przedmiot podstawowy, który przepisuje i powinien on widnieć w deklaracji.
 •  
 • Do podania należy dołączyć:
 • - opieczętowany sylabus przedmiotu
 • - zgodę prowadzacęgo dany przedmiot w Instytucie na przeniesienie przedmiotu na podstawie przedstawionego sylabusu (zgoda moze być wyrażonaw korespondencji mailowej)
 •  - dokument poświadczający uzyskaną ocenę z przedmiotu przenoszonego (dotyczy przedmiotów zrealizowanych na innej uczelni)

Skan podania może zostać przesłany do sekretariatu online z poczty w domenie uj.edu.pl

PODANIA DOT. ZMIAN W ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW

 

Wzór wniosku dot. Indywidualnego Plan Studiów

 • to zmiana kolejności realizacji poszczególnych przedmiotów lub zmiania ilośc punktów koniecznych do zaliczenia roku (IPS przy eksternistycznym sposobie zaliczania zajęć może zwolnić studentów z obecności na zajęciach)
 • wymogi konieczne dla uzyskania IPS:

1. podanie do dziekana złożone do 14 dnia semestru

2. zaliczenie całkowite roku/semestru poprzedzający okres w którym student stara się o przyznanie IPS

3.posiadanie pisemnej akceptacji eksternistycznego zaliczania zajęć wszystkich zadeklarowanych przedmiotów

4. liczba punktów z zadeklarowanych przedmiotów nie może być niższa niż 50 ECTS.

 • IPS przyznawany jest zawsze na 1 semestr z możliwością prolongaty, na semestr kolejny

 

Wzór wniosku  dot. Indywidualnego Programu Studiów

 • to modyfikacja całego prgramu studiów: zaliczania przedmiotów, w tym przedmiotów sekwencyjnych, ilości wymaganych w danym roku punktów ECTS, form zaliczeń poszczególnych przedmiotów - UWAGA !!! dla korzystania z IPrS wymagana jest obecność studenta na zmodyfikowanych zajęciach.
 • wymogi konieczne dla uzyskania IPrS:

1. podanie do dziekana złozone na 14 dni przed rozpoczęciem semestru

2. średnia ocen min. 4,5

3. udokumentowane osiągnięcia w pracy badawczej

 • zgoda na IPrS udzielna jest na okres 2 semestrów

REZYGNACJA I WZNOWIENIE NA STUDIA

 

Wzór wniosku  dot. wznowienia na studia 

 • Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na danym kierunku studiów na wniosek osoby skreślonej z listy studentów roku drugiego lub wyższego od następnego roku akademickiego (wznowienie studiów), chyba że skreślenie z listy studentów nastąpiło z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni lub od daty skreślenia upłynęło więcej niż 5 lat. 
 • Wznowienie studiów dopuszczalne jest tylko raz, w ramach tego samego kierunku studiów, pod warunkiem, że Uniwersytet nadal prowadzi kształcenie na tym samym kierunku, poziomie i profilu studiów.

UWAGA! Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie bądź przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Wzór oświadczenia dot. rezygnacji ze studiów

 

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wzrór oświadczenia dot. danych osobowych

Zmiany w systemie USOS i teczce studenta dokonuje sekretariat jednostki na podstawie złożonego oświadczenia ( zał. powyżej) oraz oryginalnego dokumentu do wglądu. Sekretariat nie przyjmuje skanów dokumentów tożsamości, ani innych dokumentów potwierdzających zmianę w/w danych.

 

Wyjaśnienia zamieszczone przy poszczególnych wzorach podań są wyjątkami z następujących przepisów:

 

1. Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w UJ (Załącznik do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r)

2. Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. - w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

3. Uchwała rady Wydziału WSMiP z dn. 10.09.2019 roku w sprawie ustalania zasad i warunków zgory na Indywidualny Program Studiów

4. Uchwała rady Wydziału WSMiP z dn. 10.09.2019 roku w sprawie ustalania zasad i warunków zgory na Indywidualny Plan Studiów