Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Druk oświadczenia dot. deklaracji na przedmioty 

konieczny dla studentów, którzy nie złożyli pełnej deklaracji (tzn. z wszystkimi przedmiotami realizowanymi) do dnia 27 października w semestrze zimowym i do 12 marca w semestrze letnim

Oświadczenie należy złożyć osobiscie w sekretariacie, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

 

ZASADY ROZLICZENIA ROKU STUDIÓW

Wzór podania dot. urlopu studenckiego

 • Urlop od zajęć udzielany jest w wymiarze semestralnym
 • Urlop studencki nie może trwać dłużej niż dwa semestry
 • Podanie o urlop studencki należy złożyć przed rozpoczęciem semestru. W przypadku złożenia podania w trakcie trwania semestru urlop studencki udzielany jest od następnego semestru​

Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź Usosweb. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Oświadczenie o powrocie z urlopu studenckiego

 • UWAGA ! Niezgłoszenie przez studenta podjęcia studiów po powrocie z urlopu od zajęć przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze stanowi podstawę do SKREŚLENIA.

 

Oświadczenie o powrocie z urlopu studenckiego zdrowotnego

W przypadku udzielenia urlopu dziekańskiego z powodów zdrowotnych, warunkiem podjęcia studiów po powrocie z urlopu jest przedstawienie dziekanowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

 

Wzór podania dot. urlopu dziekańskiego

 • Urlop od zajęć udzielany jest w wymiarze semestralnym.
 • Dziekan może na wniosek studenta udzielić urlopu dziekańskiego ze względu na ważne okoliczności uniemożliwiające udział w zajęciach dydaktycznych, w szczególności wynikające ze stanu zdrowia, niepełnosprawności lub związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka. 
 • Student może ubiegać się o urlop dziekański bezpośrednio po zaistnieniu jego przyczyny.
 • Niedopuszczalne jest udzielenie urlopu dziekańskiego za okres miniony bądź w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, chyba że przyczyna uzasadniająca udzielenie urlopu powstała wcześniej.
 •  
 • Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź Usosweb. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Oświadczenia o powocie z urlopu dziekańskiego

 • UWAGA ! Niezgłoszenie przez studenta podjęcia studiów po powrocie z urlopu od zajęć przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze stanowi podstawę do SKREŚLENIA.

Oświadczenia o powrocie z urlopu dziekańskiego zdrowotnego

 • W przypadku udzielenia urlopu dziekańskiego z powodów zdrowotnych, warunkiem podjęcia studiów po powrocie z urlopu jest przedstawienie dziekanowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów.

 

Wzór podania dot. wpisu warunkowego 

 • Dziekan na wniosek studenta wyraża zgodę na wpis na kolejny rok studiów w przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie studiów.
 • W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, student ma obowiązek w terminie zaliczenia roku studiów uzyskać liczbę punktów, która uzupełni różnicę punktową pozostałą z poprzedniego roku studiów oraz spełnić inne warunki przewidziane w programie studiów.
 • Niezaliczenie tego samego przedmiotu może stanowić podstawę wpisu warunkowego tylko raz w ramach toku studiów. 
 • Wniosek, o którym mowa (...) student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który chce uzyskać wpis. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student zobowiązany jest wskazać we wniosku przedmioty, które będzie powtarzał.  

UWAGA! Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź Usosweb. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Wzór podania dot. powtarzania roku

 • Dyrektor na wniosek studenta może wyrazić zgodę na powtarzanie roku studiów w przypadku nieuzyskania liczby punktów ECTS, jaka jest wymagana do wpisu na kolejny rok studiów, bądź niespełnienie wymagań programowych
 • Powtarzanie roku jest dopuszczalne jeden raz, zarówno w ramach toku studiów pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Powtarzanie roku nie jest dopuszczalne w przypadku braku zaliczenia pierwszego roku studiów. 
 • Przed upływem terminu zaliczenia roku studiów, nie jest dopuszczalne powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów.
 • W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, wraz z wnioskiem student zobowiązany jest wskazać przedmioty, które będzie powtarzał.
 •  
 • Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź Usosweb. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Wzór podania dot. odroczenia terminu opłaty i bądź zwolnienia z opłaty

 • Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie lub odroczenie terminu (z) opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

a) gdy z przyczyn losowych student znalazł się po rozpoczęciu studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej;

b) uzyskiwania wybitnych wyników w nauce;

c) uczestnictwa w międzynarodowych programach stypendialnych.

 • Podanie w/w kwestii należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata.
 •  
 • UWAGA! Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie bądź przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Wzór podania dot. przepisywania przedmiotów (uznania przedmiotów)

 • Dyrektor na wniosek studenta może wyrazić zgodę na przeniesienie i uznanie punktów ECTS w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu. W takim przypadku przenosi się również oceny, zarówno pozytywne jak i negatywne. 
 • Warunkiem przeniesienia punktów ECTS w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.
 • Zajęcia i praktyki, na poczet których przenoszone są punkty ECTS mogą stanowić podstawę zaliczenia roku, o ile są objęte programem studiów obowiązującym w danym roku akademickim
 • UWAGA !!! Podanie o przepisanie(uznanie) przedmiotów można złożyć dopiero po złożeniu deklaracji przedmiotowej na semestr w którym przepisuje się przedmiot. Student przepisujący przedmiot powinien być zapisany na przedmiot podstawowy, który przepisuje i powinien on widnieć w deklaracji.
 •  
 • Do podania należy dołączyć:
 • - opieczętowany sylabus przedmiotu
 • - zgodę prowadzacęgo dany przedmiot w Instytucie na przeniesienie przedmiotu na podstawie przedstawionego sylabusu (zgoda moze być wyrażonaw korespondencji mailowej)
 •  - dokument poświadczający uzyskaną ocenę z przedmiotu przenoszonego (dotyczy przedmiotów zrealizowanych na innej uczelni)

Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź Usosweb. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Wzór wniosku dot. Indywidualnego Plan Studiów

 • to zmiana kolejności realizacji poszczególnych przedmiotów lub zmiania ilośc punktów koniecznych do zaliczenia roku (IPS przy eksternistycznym sposobie zaliczania zajęć może zwolnić studentów z obecności na zajęciach)
 • wymogi konieczne dla uzyskania IPS:

1. podanie do dziekana złożone do 14 dnia semestru

2. zaliczenie całkowite roku/semestru poprzedzający okres w którym student stara się o przyznanie IPS

3.posiadanie pisemnej akceptacji eksternistycznego zaliczania zajęć wszystkich zadeklarowanych przedmiotów

4. liczba punktów z zadeklarowanych przedmiotów nie może być niższa niż 50 ECTS.

 • IPS przyznawany jest zawsze na 1 semestr z możliwością prolongaty, na semestr kolejny

Wzór wniosku  dot. Indywidualnego Programu Studiów

 • to modyfikacja całego prgramu studiów: zaliczania przedmiotów, w tym przedmiotów sekwencyjnych, ilości wymaganych w danym roku punktów ECTS, form zaliczeń poszczególnych przedmiotów - UWAGA !!! dla korzystania z IPrS wymagana jest obecność studenta na zmodyfikowanych zajęciach.
 • wymogi konieczne dla uzyskania IPrS:

1. podanie do dziekana złozone na 14 dni przed rozpoczęciem semestru

2. średnia ocen min. 4,5

3. udokumentowane osiągnięcia w pracy badawczej

 • zgoda na IPrS udzielna jest na okres 2 semestrów

Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie, przesłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź Usosweb. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Wzór wniosku  dot. wznowienia na studia 

 • Dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie studiów na danym kierunku studiów na wniosek osoby skreślonej z listy studentów roku drugiego lub wyższego od następnego roku akademickiego (wznowienie studiów), chyba że skreślenie z listy studentów nastąpiło z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni lub od daty skreślenia upłynęło więcej niż 5 lat. 
 • Wznowienie studiów dopuszczalne jest tylko raz, w ramach tego samego kierunku studiów, pod warunkiem, że Uniwersytet nadal prowadzi kształcenie na tym samym kierunku, poziomie i profilu studiów.

UWAGA! Wniosek należy złożyć osobiscie w sekretariacie bądź przesłać za pośrednictwem poczty polskiej. Skany wniosków nie będa przyjmowane.

Wzór oświadczenia dot. rezygnacji ze studiów

Wzrór oświadczenia dot. danych osobowych

Zmiany w systemie USOS i teczce studenta dokonuje sekretariat jednostki na podstawie złożonego oświadczenia ( zał. powyżej) oraz oryginalnego dokumentu do wglądu. Sekretariat nie przyjmuje skanów dokumentów tożsamości, ani innych dokumentów potwierdzających zmianę w/w danych.

Ogólne zasady obliczania średniej do stypendium naukowego

1. Przy obliczaniu średniej ważonej brane są pod uwagę oceny i punkty studenta:

 • oceny z egzaminów
 • oceny przedmiotów zakończonych zaliczeniem na ocenę
 • ocena końcowa z języka orientalnego (nie są brane pod uwagę oceny semestralne)
 • ocena z egzaminu z języka angielskiego
 • w przypadku gdy student przystąpił do egzaminu więcej niż jeden raz, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się wartość będącą średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych we wszystkich terminach (cyt. za Regulaminem Studiów UJ z 24.04.2019 roku)

2. Do średniej ocen zaliczane są wszystkie przedmioty (również oceny przepisywane z decyzji), które student zaliczał w danym roku akademickim.

3. Do średniej ocen nie wlicza się przedmiotów zaliczanych w roku ubiegłym, a uznanych do nadwyżki punktowej w roku bieżącym.

Jak obliczyć średnią?

z Regulaminu studiów UJ z dn. 24.04.2019 roku § 5pkt. 5:

Średnią ocen z danego roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią ważoną z wagami określonymi przez wartości odpowiednich punktów ECTS ze wszystkich uzyskanych w tym okresie ocen, w tym również ocen niedostatecznych.

Średnią ocen oblicza się w następujący sposób:

śrw = (O1 ∗ w1 + … + On ∗ wn) : (w1 + … + wn

gdzie poszczególne składowe oznaczają:

 • śrw – średnia ocen liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 • Oi – ocena z przedmiotu i, podlegająca uwzględnieniu 
 • wi – waga przyporządkowana do danego przedmiotu i, wyrażona liczbą punktów ECTS.

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora ?

Stypendium Rektora (za wyniki w nauce) może otrzymać student który:

1. student 1 roku studiów I stopnia, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty

2. student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia i do końca roku akademickiego (tj. do 30 września) wypełnił wszystkie warunki przewidziane planem i programem studiów wymagane do zaliczenia roku i uzyskał średnią ocen w danym roku akademickim nie niższą niż 4,0

 

Stypendium Rektora (za wyniki w nauce) nie może uzyskać student, który:

1. korzysta z wpisu warunkowego na kolejny rok studiów

2. w roku poprzednim powtarzał rok studiów i nie zaliczył oprócz powtarzanego roku  - kolejnego roku studiów (np. student powtarza rok z powodu niezaliczenia 4 przedmiotów, więc w roku powtarzania roku - realizuje wyłącznie te 4 niezaliczone przedmioty. Jednak jeśli oprócz 4 niezaliczonych wcześniej przedmiotów realizuje awansem cały kolejny rok - to prawo do stypendium zachowuje)

3. wznowił się na studia po skreśleniu z powodu niezaliczenia roku studiów

4. student po urlopie rocznym bez prawa zdawania egzaminów

Czy o stypendium mogą się ubiegać studenci po wymianach/stypendiach zagranicznych?

Student, który był na stypendium w ramach programu Erasmus, bądź w ramach innego programu wymiany i

1. nie brał urlopu studenckiego,

2. jego wyjazd stypendialny trwał rok, bądź semestr

3. podczas wymiany zaliczał przedmioty kierunkowe (a nie wyłącznie językowe/ lektoratowe)

ma prawo do stypendium Rektora. Średnia będzie wyliczana na podstawie dostarczonych transkryptów ocen z innych uczelni plus z egzaminów zaliczanych w UJ na ogólnych zasadach.

Punkty ECTS i oceny przelicza i akceptuje (na podstawie dokumentów potwierdzających zaliczenie zajęć wydanych przez uczelnię zagraniczną) dla stypendiów: 

 • programu Erasmus przelicza koordynator ds. programu Erasmus -  obecnie pan dr Marcin Ciemniewski
 • pozostałych stypendiów - zastępczyni dyrektora ds. dydaktyki pani dr hab. Joanna Bar, prof. UJ

Czy o stypendium mogą się ubiegać studenci I roku studiów II stopnia?

Tak, studenci I roku studiów II stopnia mogą ubiegać się o stypendium 
na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów I stopnia.

O stypendium naukowe może ubiegać się student , który studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia.

Ponadto:


*studenci UJ spoza IBiDW – powinni dostarczyć do sekretariatu IBiDW wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią ważoną z 3 roku studiów I stopnia


*studenci spoza UJ – powinni dostarczyć do sekretariatu IBiDW wraz
z wnioskiem o stypendium zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią arytmetyczną z 3 roku studiów I stopnia.

1. Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w UJ (Załącznik do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r)

2. Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. - w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

3. Uchwała rady Wydziału WSMiP z dn. 10.09.2019 roku w sprawie ustalania zasad i warunków zgory na Indywidualny Program Studiów

4. Uchwała rady Wydziału WSMiP z dn. 10.09.2019 roku w sprawie ustalania zasad i warunków zgory na Indywidualny Plan Studiów